اره مدیرای بخش میتونن پروفایل دیگران هم ویرایش کنن

کسی برای حلش نظری نداره؟