تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوع: طراحان قالب کمک...

  1. توضیحات طراحان قالب کمک... »»

   طراحان قالب کمک...

   نگارش: ، توسط (کاربر سایت)

   آخرین زمان حضور: Jul 2011 پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
   نگارش: انتخاب نشده امتیاز:  نصب شده: 0 بار
   زمان انتشار: 2011/02/05 بروزرسانی: هرگز دریافت شده: بار
   پشتیبانی نمی شود

   می خوام این را رو وبلاگم طراحی کنید.
   http://www.up.#############/images/01...kf48x07v3o.jpg
   قالب من:
   <html><head><title>[-BlogTitle-]</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="language" content="Farsi"><meta name="description" content="[-BlogTitle-]"><meta name="keywords" content="[-BlogTitle-], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Theme-designer"><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[-BlogTitle-]" href="[-RssAdress-]"/><meta name="GENERATOR" content="BlogVeb.com"><meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/"><style>TD {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}BODY {FONT-SIZE: 11px; CURSOR: default; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}DIV {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}INPUT {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}TEXTAREA {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}FORM {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}SELECT {FONT-SIZE: 11px; CURSOR: default; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}A:link {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}A:active {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}A:visited {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}A:hover {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.title {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.post {width:480px; overflow:hidden;}.content {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: default; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma}.storytitle {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #363636; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.storycat {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.boxtitle {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #363636; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.boxcontent {FONT-SIZE: 12px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma}.option {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.tiny {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: default; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma; TEXT-DECORATION: none}.statnews {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #999999; FONT-FAMILY: tahoma; TEXT-DECORATION: none}.footmsg {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ededed; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.footmsg_l {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ededed; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.box {BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-SIZE: 11px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma; BACKGROUND-COLOR: #ffffff}HR {BORDER-RIGHT: #ededed 1px solid; BORDER-TOP: #ededed 1px solid; BORDER-LEFT: #ededed 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ededed 1px solid}.FBlock {BORDER-RIGHT: #ededed 1px solid; FONT-SIZE: 11px; BORDER-BOTTOM: #ededed 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma}</style><SCRIPT language=javascript src="/template1/fading.js"></SCRIPT></HEAD><BODY dir=rtl text=#666666 vLink=#363636 aLink=#d5ae83 link=#363636 bgcolor="#485b84" leftMargin=0 topMargin=0><center><IMG src="<logo></logo>" align=absMiddle border=0></center><div align=center><DIV id=waitDiv style="LEFT: 40%; VISIBILITY: hidden; POSITION: absolute; TOP: 50%; TEXT-ALIGN: center"><TABLE cellPadding=6 border=0><TBODY><TR><TD align=middle><B><BR><IMG src="/template6/p.gif"><BR><B><FONT dir=ltr face=Tahoma color=#000000 size=1></FONT></B></B></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><SCRIPT>showWaitm('waitDiv', 1);</SCRIPT><TABLE dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>..</TD><TD width=900><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#3b4b6d border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=21 src="/template6/Header_1_rast.gif" width=2 border=0> </TD><TD background="/template6/Header_1_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD style="COLOR: rgb(204,204,255)"> </TD><TD width=24><IMG height=21 src="/template6/Header_M.gif" width=24 border=0> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=21 src="/template6/Header_1_chap.gif" width=2 border=0> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=78 src="/template6/Header_2_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD background="/template6/Header_2_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 height="53"><TBODY><TR height="100%"><TD style="PADDING-RIGHT: 30px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #ffffff" align=right height="189%"><font size="3">[-BlogTitle-] </font> <br><span style="font-size: 8pt; font-weight: 400">[-BlogDescription-]</span></TD><TD vAlign=top align=left height="189%"><IMG src="/template6/header.png"></TD><TD width=7 height="189%"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=78 src="/template6/Header_2_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=37 src="/template6/Header_3_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD vAlign=bottom background="/template6/Header_3_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><SearchForm><TR><TD width=7></TD><TD width=75><IMG height=31 src="/template6/Header_search_rast.gif" width=75 border=0></TD><TD width=7 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> </TD><TD width=225 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> [-Search_Form-]</TD><TD width=7 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> </TD><TD width=97 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> [-Search_Button-]</TD><TD width=10><IMG height=31 src="/template6/Header_search_chap.gif" width=10 border=0></TD><TD>&nbsp;</TD></TR></SearchForm></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=37 src="/template6/Header_3_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=32 src="/template6/Header_4_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD background="/template6/Header_4_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD width=82><A href="http://[-BlogAdress-]"><IMG height=32 src="/template6/Menu_button_1.gif" width=82 border=0></A></TD><TD width=2><IMG height=32 src="/template6/Header_menu_break.gif" width=1 border=0></TD><TD width=83><A href="[-Contact-]"><IMG height=32 src="/template6/Menu_button_3.gif" width=83 border=0></A></TD><TD width=167><IMG height=32 src="/template6/Header_menu_break.gif" width=1 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=32 src="/template6/Header_4_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=6 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><font color="#FFFFFF">به سایت من خوش آمدید....</font></TD><TD align=left width=468></TD><TD width=80> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=12><IMG height=28 src="/template6/Body_bala_rast.gif" width=12 border=0></TD><TD width=200 background="/template6/Body_bala_bg.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=1 height=20><IMG height=20 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD><TD><SPAN style="FONT-SIZE: 10px; COLOR: rgb(255,255,255)"> </SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><IMG height=8 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=41><IMG height=28 src="/template6/Body_bala_vasat.gif" width=41 border=0></TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa;">&nbsp;</TD><TD width=12><IMG height=28 src="/template6/Body_bala_chap.gif" width=12 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=1 bgColor=#3d465d><IMG height=1 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD><TD bgColor=#fafafa><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=180><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>فهرست اصلی</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 border=0><TBODY><TR><TD><A href="http://[-BlogAdress-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> صفحه اصلی</A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="/Forum"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> انجمن ما </A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="[-RssAdress-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> لينك rss </A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="[-Profile-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> پروفایل مدیر</A></TD></TR><TR><TD><A href="mailto:[-BlogEmail-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> پست الکترونیک</A></TD></TR><TR><TD><A href="[-Signup-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> عضویت در سایت</A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="[-Linkbox-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> لینک باکس</A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BlogCategoriesblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>موضوعات</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><BlogCategories><TR><TD><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> [-CategoryName-]<br><Categories>- <a href="[-CategoryLink-]">[-SubCategoryName-]-[-CountPost-]</a><br></Categories></TD></TR></BlogCategories></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BlogCategoriesblock><BlogArchiveblock><BR>< TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>آرشیو مطالب</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogArchive><TR><TD align=middle><A href="[-ArchiveLink-]">[-ArchiveTitle-]</A></TD></TR></BlogArchive></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogArchiveblock><BlogAuthorsblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>نویسندگان سایت</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogAuthors><TR><TD align=middle><A href="[-AuthorLink-]">[-AuthorName-]</A></TD></TR></BlogAuthors></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogAuthorsblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>خبرنامه</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogNewsLetter><TR><TD align=middle><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center">[-NewsLetter_Email-]</td> </tr> <tr> <td align="center">[-NewsLetter_Action-]</td> </tr> <tr> <td align="center">[-NewsLetter_Button-]</td> </tr> </table></TD></TR></BlogNewsLetter></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BlogPollblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>نظرسنجی</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogPoll><TR><TD align=middle><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="right">[-Poll_Question-]</td> </tr> <PollAnswers> <tr> <td align="right">[-Poll_Answers-]</td> </tr> </PollAnswers> <tr> <td align="right">[-Poll_Button-]</td> </tr> <tr> <td align="right">[-Poll_Result_Button-]</td> </tr> </table></TD></TR></BlogPoll></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogPollblock><BLOGLINKDUMPBLOCK><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>لینکستان</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE class=row1 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%"><TBODY><TR><TD class=row1 dir=rtl align=justify width="50%">اگر می خواهید با وبسایت ما تبادل لینک کنید لینک ما را با نام " [-Title-] " قرار دهید و لینک خود را در بخش [-AddLink-] قرار دهید تا چنانچه ما را لینک کرده اید به طور خودکار لینک در سایت ما قرار می گیرد . </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=row1 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%"><TBODY><TR><TD class=row1 align=middle width="100%"><MARQUEE id=mashhadteam onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() trueSpeed scrollAmount=2 direction=up height=150 align="middle"><DIV align=center><BlogLinks><A title="[-LinkTitle-]" href="[-LinkUrl-]" target=_blank>[-LinkTitle-]</A><BR></BlogLinks></DIV></MARQUEE></TD></TR></TBODY></TABLE><CENTER><IMG onmouseover="mashhadteam.scrollDelay=25; mashhadteam.direction = 'Down'; mashhadteam.start();" onmouseout=mashhadteam.scrollDelay=85 src="/template6/Blackdown.gif" border=0> <IMG onmouseover=mashhadteam.stop() src="/template6/Blackpause.gif" border=0> <IMG onmouseover="mashhadteam.scrollDelay=25; mashhadteam.direction = 'up'; mashhadteam.start();" onmouseout=mashhadteam.scrollDelay=85 src="/template6/Blackup.gif" border=0> </CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BLOGLINKDUMPBLOCK><BlogRightMenu><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>[-Menuname-]</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[-Menucode-]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogRightMenu><BR><BR></TD><TD vAlign=top><Blogtemplatesblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div align="center">[-Templates-]</div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></Blogtemplatesblock><BlogLastForum><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>آخرین مطالب انجمن</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div align="center"><div class="maincont" align="center"> <style type="text/css">#MTForumBlock TR.MTForumfirst{background-image:url('http://blogveb.com/images/MTForumBlock_row_over.png');}#MTForumBlock TR{background-image:url('http://blogveb.com/images/MTForumBlock_row.png');background-repeat:repeat-x}#MTForumBlock TD{font-family:Tahoma; font-size:8pt; border:1px solid #e6e9ec;color:#666; height:15px; padding:3px 3px 3px 3px;}.MTForumtitle{text-align:center;}.MTForumanswer{width:40px; text-align:center;}.MTForumview{width:40px; text-align:center;}.MTForumrowtitle{padding-right:5px;}#MTForumBlock A{float:right; width:100%; height:100%; color:#666; text-decoration:none;}.style4 { color: #177EBB;}.style5 { vertical-align: top;}</style><div id="MTForumBlock" style="margin-right:auto; margin-left:auto; height:auto;"> <table id="lastpost" style="padding:2px 2px 2px 2px; margin-right:auto; margin-left:auto; width:95%;" align="center"> <tr class="MTForumfirst"> <td class="MTForumtitle" style="height: 4px">عنوان</td> <td class="MTForumview" style="height: 4px">بازديد</td> <td class="MTForumview" style="height: 4px">توسط</td> </tr> <BlogForumItems> <tr> <td class="MTForumrowtitle" style="text-align:right;"> <a target="_blank" href="[-Cat_Link-]"> <img src="http://blogveb.com/images/FBarrow.gif" border="0" /> [-Title_Cat-]</a></td> <td class="MTForumview">[-Count-]</td> <td class="MTForumview">[-Cat_Author-]</td> </tr> </BlogForumItems> </table></div></div></div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogLastForum><BlogSticky><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>[-Title_Sticky-]</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><P dir=rtl>[-Content_Sticky-]</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogSticky><BlogEntires><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif><a href="[-Post_Link-]">[-Post_Title-]</a></TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div class="post">[-Post_Content-]<br>[-Post_More_Content-]<BlogPostCategory><br>موضوعات:<PostCategory ><a href="[-Post_Category_Link-]">[-Post_Category-]</a> ,</PostCategory></BlogPostCategory><BlogPostTag><br>بر چسب:<PostTag><a href="[-Post_Keyword_Link-]">[-Post_Keyword-]</a> ,</PostTag></BlogPostTag><br>منبع:[-Post_Source-] | بازدید از پست:[-Post_Hit-] | امتیاز به پست:[-Post_Rate-] نتیجه: [-Post_Result_Rate_Total-] امتیاز توسط [-Post_Result_Rate_User-] نفر<br>ارسال شده توسط [-Post_Author-] در تاریخ [-Post_Date-] ساعت [-Post_Time-] | <a href="[-Post_Comment_Link-]"><SPAN class=statnews title="نظر بدهید!"></SPAN> [-Post_Comment-]([-Post_Comment_Count-])</a></div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD width=150>&nbsp;</TD><TD align=middle> </TD><BLOGCOMMENT><TD align=middle width=60> </TD></BLOGCOMMENT><BLOGEXTENDEDPOST><TD align=middle width=50> </TD></BLOGEXTENDEDPOST></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogEntires><BlogCommentblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div align="center">[-Comment-Template-]</div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogCommentblock><BlogPagesblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>آخرین مطالب ارسالی </TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><BlogPreviousItems><TR><TD dir=rtl><A title="[-PostDate-]" href="[-PostLink-]" target=_blank><IMG hspace=10 src="/template6/left.gif" align=absMiddle border=0> [-PostTitle-] ([-PostDate-])</A></TD></TR></BlogPreviousItems></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>صفحات سایت:<BlogPages><a href="[-Page_Url-]">[-Page_Number-]</a>| </BlogPages></TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><br></BlogPagesblock><BlogCenterMenu><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>[-Menuname-] </TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD dir=rtl>[-Menucode-]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><br></BlogCenterMenu></TD><TD vAlign=top width=180><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>امکانات</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><IMG src="/template6/user.gif"> ورود به حساب کاربری خود<br> <BlogLoginForm><BlogLogin><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="56">نام کاربری:</td> <td>[-Login_Username-]</td> </tr> <tr> <td width="56">رمز عبور:</td> <td>[-Login_Password-]</td> </tr> <tr> <td width="56"> </td> <td>[-Login_Button-]</td> </tr></table></BlogLogin></BlogLoginForm><HR noShade><IMG src="/template6/members.gif" border=0><u><b>آمار سایت</b></u><BR><BlogStatic><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های امروز: [-Today_view-]</B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های دیروز: [-Yesterday_view-]</B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید این ماه: [-Month_view-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های امسال: [-Year_view-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های کل: [-Total_view-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کاربران مهمان آنلاین: [-Online_Guest-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کاربران عضو آنلاین: [-Online_User-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> مجموع کاربران آنلاین: [-Online-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کل مطالب: [-Total_Post-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کل اعضاء:[-Total_Members-]</B></BlogStatic><BR><Div align=center><BlogMainMenu>[-Tag_Rss-]</BlogMainMenu></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>درباره وب</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><BlogProfile><TR><TD><div align="center">[-BlogPhoto-]<br>[-BlogAbout-]</DIV></TD></TR></BlogProfile></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BlogFriend><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>معرفی سایت به دوستان</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td>ایمیل شما:[-My_Email-]</td> </tr> <tr> <td>ایمیل دوست:[-Friend_Email-]</td> </tr> <tr> <td> <p align="center">[-Friend_Button-]</td> </tr></table></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogFriend><BlogNewsblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>اخبار سایت</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><BlogNews>-<a href="[-NewsUrl-]">[-NewsTitle-]</a><br></BlogNews></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogNewsblock><BlogMorePagesblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>صفحات جداگانه</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><BlogMorePages>-<a href="[-MorePageUrl-]">[-MorePageTitle-]</a><br></BlogMorePages></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogMorePagesblock><BlogTagblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>برچسب ها</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><BlogTag><a href="[-Blog_Tag_Link-]">[-Blog_Tag-]</a> , </BlogTag></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogTagblock><BR><BlogLeftMenu><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>[-Menuname-]</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>[-Menucode-]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogLeftMenu></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=1 bgColor=#3d465d><IMG height=1 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=35 src="/template6/Footer_1_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD background=/template6/Footer_1_vasat.gif><p align="center">کلیه حقوق این محتوا متعلق به سایت [-BlogTitle-] می باشد</TD><TD width=2><IMG height=35 src="/template6/Footer_1_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD background=/template6/BG_chap.gif>..</TD></TR></TBODY></TABLE><SCRIPT>showWaitm('waitDiv', 0);</SCRIPT></div><div style="height:1px; overflow:hidden; width:100%; "><h1><a href="http://www.blogveb.com/" >بلاگ وب</a></h1><h1><a href="http://www.blogveb.com/" >سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب</a></h1><h1><a href="http://www.theme-designer.com/" >تم دیزاینر</a></h1><h1><a href="http://www.theme-designer.com/" >قالب وبلاگ</a></h1></div></BODY></HTML>
   می خوام عکس بالا در آدرس modiri.blogveb.com بالای قالب قرار بگیره مثل سایت dementor.ir بهش چسبیده باشه.

   پشتیبانی شما از نویسنده ( تشکر ، اعلام نصب ، رعایت کپی رایت و پسورد )
 1. گیفت کارت آیتونز

 2. Top | #2
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  ورژن ویبولتین
  4.1.4
  سن
  26
  نوشته ها
  630
  مورد پسند
  410 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  79

  پیش فرض

  اینو میتونستید در کد قرار بدید

  2 تشکر توسط:


 3. Top | #3
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  ورژن ویبولتین
  4.1.2
  نوشته ها
  183
  مورد پسند
  117 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  28

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط espad2 نمایش پست ها
  اینو میتونستید در کد قرار بدید
  خودت قرار بده برا دانلود

 4. Top | #4
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  ورژن ویبولتین
  My Own Version
  سن
  35
  نوشته ها
  2,443
  مورد پسند
  3,852 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  363

  پیش فرض


  رفیق این کدها که گذاشتی چی هستند دقیقاً ؟!
  مال بلاگفا هستن ؟؟

  کاربر مقابل از کلبه دار بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  ..


  برای نصب وی بولتین (راه اندازی انجمن) و نصب هک پ.خ دهید..

 5. Top | #5
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  ورژن ویبولتین
  4.1.2
  نوشته ها
  183
  مورد پسند
  117 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  28

  پیش فرض

  می خوام این را رو وبلاگم طراحی کنید.
  http://www.up.#############/images/01...kf48x07v3o.jpg
  قالب من:
  http://parsaspace.com/files/6873368884/?c=569

  می خوام عکس بالا در آدرس modiri.blogveb.com بالای قالب قرار بگیره مثل سایت dementor.ir بهش چسبیده باشه.درست شد.
  نقل قول نوشته اصلی توسط کلبه دار نمایش پست ها

  رفیق این کدها که گذاشتی چی هستند دقیقاً ؟!
  مال بلاگفا هستن ؟؟
  عذر می خوام جدیدشو گذاشتم.اون خراب بود.برای بلاگ وب هست.

  لینک درست شد.
  ویرایش توسط parsa messi : 2011/02/05 در ساعت 09:23 PM دلیل: ادغام دو پست

  کاربر مقابل از parsa messi بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #6
  AVA
  کاربر اخراجی

  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.7
  نوشته ها
  1,666
  مورد پسند
  745 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  بفرمایید :

  کد:
  <a href="http://persian-talk.com" target="_blank"><img src="http://www.up.#############/images/011odu7hmkf48x07v3o.jpg" alt="Free Image Hosting At site" /></a>
  <html><head><title>[-BlogTitle-]</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="language" content="Farsi"><meta name="description" content="[-BlogTitle-]"><meta name="keywords" content="[-BlogTitle-], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Theme-designer"><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[-BlogTitle-]" href="[-RssAdress-]"/><meta name="GENERATOR" content="BlogVeb.com"><meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/"><style>TD {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}BODY {FONT-SIZE: 11px; CURSOR: default; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}DIV {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}INPUT {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}TEXTAREA {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}FORM {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}SELECT {FONT-SIZE: 11px; CURSOR: default; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}A:link {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}A:active {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}A:visited {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}A:hover {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.title {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.post {width:480px; overflow:hidden;}.content {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: default; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma}.storytitle {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #363636; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.storycat {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.boxtitle {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #363636; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.boxcontent {FONT-SIZE: 12px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma}.option {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.tiny {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: default; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma; TEXT-DECORATION: none}.statnews {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #999999; FONT-FAMILY: tahoma; TEXT-DECORATION: none}.footmsg {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ededed; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.footmsg_l {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ededed; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.box {BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-SIZE: 11px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma; BACKGROUND-COLOR: #ffffff}HR {BORDER-RIGHT: #ededed 1px solid; BORDER-TOP: #ededed 1px solid; BORDER-LEFT: #ededed 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ededed 1px solid}.FBlock {BORDER-RIGHT: #ededed 1px solid; FONT-SIZE: 11px; BORDER-BOTTOM: #ededed 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma}</style><SCRIPT language=javascript src="/template1/fading.js"></SCRIPT></HEAD><BODY dir=rtl text=#666666 vLink=#363636 aLink=#d5ae83 link=#363636 bgcolor="#485b84" leftMargin=0 topMargin=0><center><IMG src="<logo></logo>" align=absMiddle border=0></center><div align=center><DIV id=waitDiv style="LEFT: 40%; VISIBILITY: hidden; POSITION: absolute; TOP: 50%; TEXT-ALIGN: center"><TABLE cellPadding=6 border=0><TBODY><TR><TD align=middle><B><BR><IMG src="/template6/p.gif"><BR><B><FONT dir=ltr face=Tahoma color=#000000 size=1></FONT></B></B></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><SCRIPT>showWaitm('waitDiv', 1);</SCRIPT><TABLE dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>..</TD><TD width=900><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#3b4b6d border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=21 src="/template6/Header_1_rast.gif" width=2 border=0> </TD><TD background="/template6/Header_1_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD style="COLOR: rgb(204,204,255)"> </TD><TD width=24><IMG height=21 src="/template6/Header_M.gif" width=24 border=0> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=21 src="/template6/Header_1_chap.gif" width=2 border=0> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=78 src="/template6/Header_2_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD background="/template6/Header_2_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 height="53"><TBODY><TR height="100%"><TD style="PADDING-RIGHT: 30px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #ffffff" align=right height="189%"><font size="3">[-BlogTitle-] </font> <br><span style="font-size: 8pt; font-weight: 400">[-BlogDescription-]</span></TD><TD vAlign=top align=left height="189%"><IMG src="/template6/header.png"></TD><TD width=7 height="189%"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=78 src="/template6/Header_2_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=37 src="/template6/Header_3_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD vAlign=bottom background="/template6/Header_3_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><SearchForm><TR><TD width=7></TD><TD width=75><IMG height=31 src="/template6/Header_search_rast.gif" width=75 border=0></TD><TD width=7 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> </TD><TD width=225 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> [-Search_Form-]</TD><TD width=7 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> </TD><TD width=97 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> [-Search_Button-]</TD><TD width=10><IMG height=31 src="/template6/Header_search_chap.gif" width=10 border=0></TD><TD>&nbsp;</TD></TR></SearchForm></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=37 src="/template6/Header_3_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=32 src="/template6/Header_4_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD background="/template6/Header_4_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD width=82><A href="http://[-BlogAdress-]"><IMG height=32 src="/template6/Menu_button_1.gif" width=82 border=0></A></TD><TD width=2><IMG height=32 src="/template6/Header_menu_break.gif" width=1 border=0></TD><TD width=83><A href="[-Contact-]"><IMG height=32 src="/template6/Menu_button_3.gif" width=83 border=0></A></TD><TD width=167><IMG height=32 src="/template6/Header_menu_break.gif" width=1 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=32 src="/template6/Header_4_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=6 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><font color="#FFFFFF">به سایت من خوش آمدید....</font></TD><TD align=left width=468></TD><TD width=80> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=12><IMG height=28 src="/template6/Body_bala_rast.gif" width=12 border=0></TD><TD width=200 background="/template6/Body_bala_bg.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=1 height=20><IMG height=20 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD><TD><SPAN style="FONT-SIZE: 10px; COLOR: rgb(255,255,255)"> </SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><IMG height=8 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=41><IMG height=28 src="/template6/Body_bala_vasat.gif" width=41 border=0></TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa;">&nbsp;</TD><TD width=12><IMG height=28 src="/template6/Body_bala_chap.gif" width=12 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=1 bgColor=#3d465d><IMG height=1 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD><TD bgColor=#fafafa><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=180><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>فهرست اصلی</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 border=0><TBODY><TR><TD><A href="http://[-BlogAdress-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> صفحه اصلی</A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="/Forum"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> انجمن ما </A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="[-RssAdress-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> لينك rss </A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="[-Profile-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> پروفایل مدیر</A></TD></TR><TR><TD><A href="mailto:[-BlogEmail-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> پست الکترونیک</A></TD></TR><TR><TD><A href="[-Signup-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> عضویت در سایت</A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="[-Linkbox-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> لینک باکس</A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BlogCategoriesblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>موضوعات</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><BlogCategories><TR><TD><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> [-CategoryName-]<br><Categories>- <a href="[-CategoryLink-]">[-SubCategoryName-]-[-CountPost-]</a><br></Categories></TD></TR></BlogCategories></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BlogCategoriesblock><BlogArchiveblock><BR>< TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>آرشیو مطالب</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogArchive><TR><TD align=middle><A href="[-ArchiveLink-]">[-ArchiveTitle-]</A></TD></TR></BlogArchive></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogArchiveblock><BlogAuthorsblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>نویسندگان سایت</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogAuthors><TR><TD align=middle><A href="[-AuthorLink-]">[-AuthorName-]</A></TD></TR></BlogAuthors></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogAuthorsblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>خبرنامه</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogNewsLetter><TR><TD align=middle><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center">[-NewsLetter_Email-]</td> </tr> <tr> <td align="center">[-NewsLetter_Action-]</td> </tr> <tr> <td align="center">[-NewsLetter_Button-]</td> </tr> </table></TD></TR></BlogNewsLetter></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BlogPollblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>نظرسنجی</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogPoll><TR><TD align=middle><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="right">[-Poll_Question-]</td> </tr> <PollAnswers> <tr> <td align="right">[-Poll_Answers-]</td> </tr> </PollAnswers> <tr> <td align="right">[-Poll_Button-]</td> </tr> <tr> <td align="right">[-Poll_Result_Button-]</td> </tr> </table></TD></TR></BlogPoll></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogPollblock><BLOGLINKDUMPBLOCK><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>لینکستان</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE class=row1 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%"><TBODY><TR><TD class=row1 dir=rtl align=justify width="50%">اگر می خواهید با وبسایت ما تبادل لینک کنید لینک ما را با نام " [-Title-] " قرار دهید و لینک خود را در بخش [-AddLink-] قرار دهید تا چنانچه ما را لینک کرده اید به طور خودکار لینک در سایت ما قرار می گیرد . </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=row1 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%"><TBODY><TR><TD class=row1 align=middle width="100%"><MARQUEE id=mashhadteam onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() trueSpeed scrollAmount=2 direction=up height=150 align="middle"><DIV align=center><BlogLinks><A title="[-LinkTitle-]" href="[-LinkUrl-]" target=_blank>[-LinkTitle-]</A><BR></BlogLinks></DIV></MARQUEE></TD></TR></TBODY></TABLE><CENTER><IMG onmouseover="mashhadteam.scrollDelay=25; mashhadteam.direction = 'Down'; mashhadteam.start();" onmouseout=mashhadteam.scrollDelay=85 src="/template6/Blackdown.gif" border=0> <IMG onmouseover=mashhadteam.stop() src="/template6/Blackpause.gif" border=0> <IMG onmouseover="mashhadteam.scrollDelay=25; mashhadteam.direction = 'up'; mashhadteam.start();" onmouseout=mashhadteam.scrollDelay=85 src="/template6/Blackup.gif" border=0> </CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BLOGLINKDUMPBLOCK><BlogRightMenu><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>[-Menuname-]</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[-Menucode-]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogRightMenu><BR><BR></TD><TD vAlign=top><Blogtemplatesblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div align="center">[-Templates-]</div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></Blogtemplatesblock><BlogLastForum><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>آخرین مطالب انجمن</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div align="center"><div class="maincont" align="center"> <style type="text/css">#MTForumBlock TR.MTForumfirst{background-image:url('http://blogveb.com/images/MTForumBlock_row_over.png');}#MTForumBlock TR{background-image:url('http://blogveb.com/images/MTForumBlock_row.png');background-repeat:repeat-x}#MTForumBlock TD{font-family:Tahoma; font-size:8pt; border:1px solid #e6e9ec;color:#666; height:15px; padding:3px 3px 3px 3px;}.MTForumtitle{text-align:center;}.MTForumanswer{width:40px; text-align:center;}.MTForumview{width:40px; text-align:center;}.MTForumrowtitle{padding-right:5px;}#MTForumBlock A{float:right; width:100%; height:100%; color:#666; text-decoration:none;}.style4 { color: #177EBB;}.style5 { vertical-align: top;}</style><div id="MTForumBlock" style="margin-right:auto; margin-left:auto; height:auto;"> <table id="lastpost" style="padding:2px 2px 2px 2px; margin-right:auto; margin-left:auto; width:95%;" align="center"> <tr class="MTForumfirst"> <td class="MTForumtitle" style="height: 4px">عنوان</td> <td class="MTForumview" style="height: 4px">بازديد</td> <td class="MTForumview" style="height: 4px">توسط</td> </tr> <BlogForumItems> <tr> <td class="MTForumrowtitle" style="text-align:right;"> <a target="_blank" href="[-Cat_Link-]"> <img src="http://blogveb.com/images/FBarrow.gif" border="0" /> [-Title_Cat-]</a></td> <td class="MTForumview">[-Count-]</td> <td class="MTForumview">[-Cat_Author-]</td> </tr> </BlogForumItems> </table></div></div></div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogLastForum><BlogSticky><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>[-Title_Sticky-]</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><P dir=rtl>[-Content_Sticky-]</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogSticky><BlogEntires><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif><a href="[-Post_Link-]">[-Post_Title-]</a></TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div class="post">[-Post_Content-]<br>[-Post_More_Content-]<BlogPostCategory><br>موضوعات:<PostCategory ><a href="[-Post_Category_Link-]">[-Post_Category-]</a> ,</PostCategory></BlogPostCategory><BlogPostTag><br>بر چسب:<PostTag><a href="[-Post_Keyword_Link-]">[-Post_Keyword-]</a> ,</PostTag></BlogPostTag><br>منبع:[-Post_Source-] | بازدید از پست:[-Post_Hit-] | امتیاز به پست:[-Post_Rate-] نتیجه: [-Post_Result_Rate_Total-] امتیاز توسط [-Post_Result_Rate_User-] نفر<br>ارسال شده توسط [-Post_Author-] در تاریخ [-Post_Date-] ساعت [-Post_Time-] | <a href="[-Post_Comment_Link-]"><SPAN class=statnews title="نظر بدهید!"></SPAN> [-Post_Comment-]([-Post_Comment_Count-])</a></div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD width=150>&nbsp;</TD><TD align=middle> </TD><BLOGCOMMENT><TD align=middle width=60> </TD></BLOGCOMMENT><BLOGEXTENDEDPOST><TD align=middle width=50> </TD></BLOGEXTENDEDPOST></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogEntires><BlogCommentblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div align="center">[-Comment-Template-]</div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogCommentblock><BlogPagesblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>آخرین مطالب ارسالی </TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><BlogPreviousItems><TR><TD dir=rtl><A title="[-PostDate-]" href="[-PostLink-]" target=_blank><IMG hspace=10 src="/template6/left.gif" align=absMiddle border=0> [-PostTitle-] ([-PostDate-])</A></TD></TR></BlogPreviousItems></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>صفحات سایت:<BlogPages><a href="[-Page_Url-]">[-Page_Number-]</a>| </BlogPages></TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><br></BlogPagesblock><BlogCenterMenu><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>[-Menuname-] </TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD dir=rtl>[-Menucode-]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><br></BlogCenterMenu></TD><TD vAlign=top width=180><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>امکانات</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><IMG src="/template6/user.gif"> ورود به حساب کاربری خود<br> <BlogLoginForm><BlogLogin><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="56">نام کاربری:</td> <td>[-Login_Username-]</td> </tr> <tr> <td width="56">رمز عبور:</td> <td>[-Login_Password-]</td> </tr> <tr> <td width="56"> </td> <td>[-Login_Button-]</td> </tr></table></BlogLogin></BlogLoginForm><HR noShade><IMG src="/template6/members.gif" border=0><u><b>آمار سایت</b></u><BR><BlogStatic><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های امروز: [-Today_view-]</B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های دیروز: [-Yesterday_view-]</B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید این ماه: [-Month_view-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های امسال: [-Year_view-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های کل: [-Total_view-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کاربران مهمان آنلاین: [-Online_Guest-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کاربران عضو آنلاین: [-Online_User-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> مجموع کاربران آنلاین: [-Online-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کل مطالب: [-Total_Post-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کل اعضاء:[-Total_Members-]</B></BlogStatic><BR><Div align=center><BlogMainMenu>[-Tag_Rss-]</BlogMainMenu></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>درباره وب</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><BlogProfile><TR><TD><div align="center">[-BlogPhoto-]<br>[-BlogAbout-]</DIV></TD></TR></BlogProfile></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BlogFriend><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>معرفی سایت به دوستان</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td>ایمیل شما:[-My_Email-]</td> </tr> <tr> <td>ایمیل دوست:[-Friend_Email-]</td> </tr> <tr> <td> <p align="center">[-Friend_Button-]</td> </tr></table></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogFriend><BlogNewsblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>اخبار سایت</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><BlogNews>-<a href="[-NewsUrl-]">[-NewsTitle-]</a><br></BlogNews></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogNewsblock><BlogMorePagesblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>صفحات جداگانه</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><BlogMorePages>-<a href="[-MorePageUrl-]">[-MorePageTitle-]</a><br></BlogMorePages></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogMorePagesblock><BlogTagblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>برچسب ها</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><BlogTag><a href="[-Blog_Tag_Link-]">[-Blog_Tag-]</a> , </BlogTag></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogTagblock><BR><BlogLeftMenu><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>[-Menuname-]</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>[-Menucode-]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogLeftMenu></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=1 bgColor=#3d465d><IMG height=1 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=35 src="/template6/Footer_1_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD background=/template6/Footer_1_vasat.gif><p align="center">کلیه حقوق این محتوا متعلق به سایت [-BlogTitle-] می باشد</TD><TD width=2><IMG height=35 src="/template6/Footer_1_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD background=/template6/BG_chap.gif>..</TD></TR></TBODY></TABLE><SCRIPT>showWaitm('waitDiv', 0);</SCRIPT></div><div style="height:1px; overflow:hidden; width:100%; "><h1><a href="http://www.blogveb.com/" >بلاگ وب</a></h1><h1><a href="http://www.blogveb.com/" >سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب</a></h1><h1><a href="http://www.theme-designer.com/" >تم دیزاینر</a></h1><h1><a href="http://www.theme-designer.com/" >قالب وبلاگ</a></h1></div></BODY></HTML>

 7. Top | #7
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  ورژن ویبولتین
  4.1.2
  نوشته ها
  183
  مورد پسند
  117 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  28

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Persian-Talk نمایش پست ها
  بفرمایید :

  کد:
  <a href="http://persian-talk.com" target="_blank"><img src="http://www.up.#############/images/011odu7hmkf48x07v3o.jpg" alt="Free Image Hosting At site" /></a>
  <html><head><title>[-BlogTitle-]</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="language" content="Farsi"><meta name="description" content="[-BlogTitle-]"><meta name="keywords" content="[-BlogTitle-], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Theme-designer"><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[-BlogTitle-]" href="[-RssAdress-]"/><meta name="GENERATOR" content="BlogVeb.com"><meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/"><style>TD {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}BODY {FONT-SIZE: 11px; CURSOR: default; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}DIV {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}INPUT {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}TEXTAREA {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}FORM {FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}SELECT {FONT-SIZE: 11px; CURSOR: default; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma}A:link {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}A:active {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}A:visited {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}A:hover {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.title {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.post {width:480px; overflow:hidden;}.content {FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: default; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma}.storytitle {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #363636; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.storycat {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.boxtitle {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #363636; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.boxcontent {FONT-SIZE: 12px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma}.option {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.tiny {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: default; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: tahoma; TEXT-DECORATION: none}.statnews {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #999999; FONT-FAMILY: tahoma; TEXT-DECORATION: none}.footmsg {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ededed; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.footmsg_l {FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; COLOR: #ededed; FONT-FAMILY: tahoma, tahoma; TEXT-DECORATION: none}.box {BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-SIZE: 11px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma; BACKGROUND-COLOR: #ffffff}HR {BORDER-RIGHT: #ededed 1px solid; BORDER-TOP: #ededed 1px solid; BORDER-LEFT: #ededed 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ededed 1px solid}.FBlock {BORDER-RIGHT: #ededed 1px solid; FONT-SIZE: 11px; BORDER-BOTTOM: #ededed 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma}</style><SCRIPT language=javascript src="/template1/fading.js"></SCRIPT></HEAD><BODY dir=rtl text=#666666 vLink=#363636 aLink=#d5ae83 link=#363636 bgcolor="#485b84" leftMargin=0 topMargin=0><center><IMG src="<logo></logo>" align=absMiddle border=0></center><div align=center><DIV id=waitDiv style="LEFT: 40%; VISIBILITY: hidden; POSITION: absolute; TOP: 50%; TEXT-ALIGN: center"><TABLE cellPadding=6 border=0><TBODY><TR><TD align=middle><B><BR><IMG src="/template6/p.gif"><BR><B><FONT dir=ltr face=Tahoma color=#000000 size=1></FONT></B></B></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><SCRIPT>showWaitm('waitDiv', 1);</SCRIPT><TABLE dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>..</TD><TD width=900><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#3b4b6d border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=21 src="/template6/Header_1_rast.gif" width=2 border=0> </TD><TD background="/template6/Header_1_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD style="COLOR: rgb(204,204,255)"> </TD><TD width=24><IMG height=21 src="/template6/Header_M.gif" width=24 border=0> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=21 src="/template6/Header_1_chap.gif" width=2 border=0> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=78 src="/template6/Header_2_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD background="/template6/Header_2_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 height="53"><TBODY><TR height="100%"><TD style="PADDING-RIGHT: 30px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #ffffff" align=right height="189%"><font size="3">[-BlogTitle-] </font> <br><span style="font-size: 8pt; font-weight: 400">[-BlogDescription-]</span></TD><TD vAlign=top align=left height="189%"><IMG src="/template6/header.png"></TD><TD width=7 height="189%"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=78 src="/template6/Header_2_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=37 src="/template6/Header_3_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD vAlign=bottom background="/template6/Header_3_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><SearchForm><TR><TD width=7></TD><TD width=75><IMG height=31 src="/template6/Header_search_rast.gif" width=75 border=0></TD><TD width=7 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> </TD><TD width=225 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> [-Search_Form-]</TD><TD width=7 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> </TD><TD width=97 background="/template6/Header_search_vasat.gif"> [-Search_Button-]</TD><TD width=10><IMG height=31 src="/template6/Header_search_chap.gif" width=10 border=0></TD><TD>&nbsp;</TD></TR></SearchForm></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=37 src="/template6/Header_3_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=32 src="/template6/Header_4_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD background="/template6/Header_4_vasat.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD width=82><A href="http://[-BlogAdress-]"><IMG height=32 src="/template6/Menu_button_1.gif" width=82 border=0></A></TD><TD width=2><IMG height=32 src="/template6/Header_menu_break.gif" width=1 border=0></TD><TD width=83><A href="[-Contact-]"><IMG height=32 src="/template6/Menu_button_3.gif" width=83 border=0></A></TD><TD width=167><IMG height=32 src="/template6/Header_menu_break.gif" width=1 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=2><IMG height=32 src="/template6/Header_4_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=6 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><font color="#FFFFFF">به سایت من خوش آمدید....</font></TD><TD align=left width=468></TD><TD width=80> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=12><IMG height=28 src="/template6/Body_bala_rast.gif" width=12 border=0></TD><TD width=200 background="/template6/Body_bala_bg.gif"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=1 height=20><IMG height=20 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD><TD><SPAN style="FONT-SIZE: 10px; COLOR: rgb(255,255,255)"> </SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><IMG height=8 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=41><IMG height=28 src="/template6/Body_bala_vasat.gif" width=41 border=0></TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa;">&nbsp;</TD><TD width=12><IMG height=28 src="/template6/Body_bala_chap.gif" width=12 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=1 bgColor=#3d465d><IMG height=1 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD><TD bgColor=#fafafa><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=180><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>فهرست اصلی</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 border=0><TBODY><TR><TD><A href="http://[-BlogAdress-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> صفحه اصلی</A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="/Forum"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> انجمن ما </A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="[-RssAdress-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> لينك rss </A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="[-Profile-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> پروفایل مدیر</A></TD></TR><TR><TD><A href="mailto:[-BlogEmail-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> پست الکترونیک</A></TD></TR><TR><TD><A href="[-Signup-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> عضویت در سایت</A></TD></TR><TR><TD><A target="_blank" href="[-Linkbox-]"><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> لینک باکس</A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BlogCategoriesblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>موضوعات</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><BlogCategories><TR><TD><IMG src="/template6/li.gif" align=absMiddle border=0> [-CategoryName-]<br><Categories>- <a href="[-CategoryLink-]">[-SubCategoryName-]-[-CountPost-]</a><br></Categories></TD></TR></BlogCategories></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BlogCategoriesblock><BlogArchiveblock><BR>< TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>آرشیو مطالب</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogArchive><TR><TD align=middle><A href="[-ArchiveLink-]">[-ArchiveTitle-]</A></TD></TR></BlogArchive></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogArchiveblock><BlogAuthorsblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>نویسندگان سایت</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogAuthors><TR><TD align=middle><A href="[-AuthorLink-]">[-AuthorName-]</A></TD></TR></BlogAuthors></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogAuthorsblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>خبرنامه</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogNewsLetter><TR><TD align=middle><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center">[-NewsLetter_Email-]</td> </tr> <tr> <td align="center">[-NewsLetter_Action-]</td> </tr> <tr> <td align="center">[-NewsLetter_Button-]</td> </tr> </table></TD></TR></BlogNewsLetter></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BlogPollblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>نظرسنجی</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><BlogPoll><TR><TD align=middle><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="right">[-Poll_Question-]</td> </tr> <PollAnswers> <tr> <td align="right">[-Poll_Answers-]</td> </tr> </PollAnswers> <tr> <td align="right">[-Poll_Button-]</td> </tr> <tr> <td align="right">[-Poll_Result_Button-]</td> </tr> </table></TD></TR></BlogPoll></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogPollblock><BLOGLINKDUMPBLOCK><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>لینکستان</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE class=row1 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%"><TBODY><TR><TD class=row1 dir=rtl align=justify width="50%">اگر می خواهید با وبسایت ما تبادل لینک کنید لینک ما را با نام " [-Title-] " قرار دهید و لینک خود را در بخش [-AddLink-] قرار دهید تا چنانچه ما را لینک کرده اید به طور خودکار لینک در سایت ما قرار می گیرد . </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=row1 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%"><TBODY><TR><TD class=row1 align=middle width="100%"><MARQUEE id=mashhadteam onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() trueSpeed scrollAmount=2 direction=up height=150 align="middle"><DIV align=center><BlogLinks><A title="[-LinkTitle-]" href="[-LinkUrl-]" target=_blank>[-LinkTitle-]</A><BR></BlogLinks></DIV></MARQUEE></TD></TR></TBODY></TABLE><CENTER><IMG onmouseover="mashhadteam.scrollDelay=25; mashhadteam.direction = 'Down'; mashhadteam.start();" onmouseout=mashhadteam.scrollDelay=85 src="/template6/Blackdown.gif" border=0> <IMG onmouseover=mashhadteam.stop() src="/template6/Blackpause.gif" border=0> <IMG onmouseover="mashhadteam.scrollDelay=25; mashhadteam.direction = 'up'; mashhadteam.start();" onmouseout=mashhadteam.scrollDelay=85 src="/template6/Blackup.gif" border=0> </CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BLOGLINKDUMPBLOCK><BlogRightMenu><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>[-Menuname-]</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[-Menucode-]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif">&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogRightMenu><BR><BR></TD><TD vAlign=top><Blogtemplatesblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div align="center">[-Templates-]</div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></Blogtemplatesblock><BlogLastForum><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>آخرین مطالب انجمن</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div align="center"><div class="maincont" align="center"> <style type="text/css">#MTForumBlock TR.MTForumfirst{background-image:url('http://blogveb.com/images/MTForumBlock_row_over.png');}#MTForumBlock TR{background-image:url('http://blogveb.com/images/MTForumBlock_row.png');background-repeat:repeat-x}#MTForumBlock TD{font-family:Tahoma; font-size:8pt; border:1px solid #e6e9ec;color:#666; height:15px; padding:3px 3px 3px 3px;}.MTForumtitle{text-align:center;}.MTForumanswer{width:40px; text-align:center;}.MTForumview{width:40px; text-align:center;}.MTForumrowtitle{padding-right:5px;}#MTForumBlock A{float:right; width:100%; height:100%; color:#666; text-decoration:none;}.style4 { color: #177EBB;}.style5 { vertical-align: top;}</style><div id="MTForumBlock" style="margin-right:auto; margin-left:auto; height:auto;"> <table id="lastpost" style="padding:2px 2px 2px 2px; margin-right:auto; margin-left:auto; width:95%;" align="center"> <tr class="MTForumfirst"> <td class="MTForumtitle" style="height: 4px">عنوان</td> <td class="MTForumview" style="height: 4px">بازديد</td> <td class="MTForumview" style="height: 4px">توسط</td> </tr> <BlogForumItems> <tr> <td class="MTForumrowtitle" style="text-align:right;"> <a target="_blank" href="[-Cat_Link-]"> <img src="http://blogveb.com/images/FBarrow.gif" border="0" /> [-Title_Cat-]</a></td> <td class="MTForumview">[-Count-]</td> <td class="MTForumview">[-Cat_Author-]</td> </tr> </BlogForumItems> </table></div></div></div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogLastForum><BlogSticky><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>[-Title_Sticky-]</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><P dir=rtl>[-Content_Sticky-]</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogSticky><BlogEntires><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif><a href="[-Post_Link-]">[-Post_Title-]</a></TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div class="post">[-Post_Content-]<br>[-Post_More_Content-]<BlogPostCategory><br>موضوعات:<PostCategory ><a href="[-Post_Category_Link-]">[-Post_Category-]</a> ,</PostCategory></BlogPostCategory><BlogPostTag><br>بر چسب:<PostTag><a href="[-Post_Keyword_Link-]">[-Post_Keyword-]</a> ,</PostTag></BlogPostTag><br>منبع:[-Post_Source-] | بازدید از پست:[-Post_Hit-] | امتیاز به پست:[-Post_Rate-] نتیجه: [-Post_Result_Rate_Total-] امتیاز توسط [-Post_Result_Rate_User-] نفر<br>ارسال شده توسط [-Post_Author-] در تاریخ [-Post_Date-] ساعت [-Post_Time-] | <a href="[-Post_Comment_Link-]"><SPAN class=statnews title="نظر بدهید!"></SPAN> [-Post_Comment-]([-Post_Comment_Count-])</a></div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD width=150>&nbsp;</TD><TD align=middle> </TD><BLOGCOMMENT><TD align=middle width=60> </TD></BLOGCOMMENT><BLOGEXTENDEDPOST><TD align=middle width=50> </TD></BLOGEXTENDEDPOST></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/News_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogEntires><BlogCommentblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/News_bala_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/News_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/News_vasat_rast.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><div align="center">[-Comment-Template-]</div></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/News_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/News_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=14 border=0></TD><TD background="/template6/Block_paeyn_vasat.gif"><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=14><IMG height=32 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=14 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogCommentblock><BlogPagesblock><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>آخرین مطالب ارسالی </TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><BlogPreviousItems><TR><TD dir=rtl><A title="[-PostDate-]" href="[-PostLink-]" target=_blank><IMG hspace=10 src="/template6/left.gif" align=absMiddle border=0> [-PostTitle-] ([-PostDate-])</A></TD></TR></BlogPreviousItems></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>صفحات سایت:<BlogPages><a href="[-Page_Url-]">[-Page_Number-]</a>| </BlogPages></TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><br></BlogPagesblock><BlogCenterMenu><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>[-Menuname-] </TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD dir=rtl>[-Menucode-]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><br></BlogCenterMenu></TD><TD vAlign=top width=180><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>امکانات</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><IMG src="/template6/user.gif"> ورود به حساب کاربری خود<br> <BlogLoginForm><BlogLogin><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="56">نام کاربری:</td> <td>[-Login_Username-]</td> </tr> <tr> <td width="56">رمز عبور:</td> <td>[-Login_Password-]</td> </tr> <tr> <td width="56"> </td> <td>[-Login_Button-]</td> </tr></table></BlogLogin></BlogLoginForm><HR noShade><IMG src="/template6/members.gif" border=0><u><b>آمار سایت</b></u><BR><BlogStatic><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های امروز: [-Today_view-]</B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های دیروز: [-Yesterday_view-]</B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید این ماه: [-Month_view-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های امسال: [-Year_view-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> بازدید های کل: [-Total_view-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کاربران مهمان آنلاین: [-Online_Guest-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کاربران عضو آنلاین: [-Online_User-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> مجموع کاربران آنلاین: [-Online-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کل مطالب: [-Total_Post-]</B></B><BR><IMG src="/template1/li.gif" align=absMiddle><B> کل اعضاء:[-Total_Members-]</B></BlogStatic><BR><Div align=center><BlogMainMenu>[-Tag_Rss-]</BlogMainMenu></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>درباره وب</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><BlogProfile><TR><TD><div align="center">[-BlogPhoto-]<br>[-BlogAbout-]</DIV></TD></TR></BlogProfile></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BlogFriend><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>معرفی سایت به دوستان</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td>ایمیل شما:[-My_Email-]</td> </tr> <tr> <td>ایمیل دوست:[-Friend_Email-]</td> </tr> <tr> <td> <p align="center">[-Friend_Button-]</td> </tr></table></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogFriend><BlogNewsblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>اخبار سایت</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><BlogNews>-<a href="[-NewsUrl-]">[-NewsTitle-]</a><br></BlogNews></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogNewsblock><BlogMorePagesblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>صفحات جداگانه</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><BlogMorePages>-<a href="[-MorePageUrl-]">[-MorePageTitle-]</a><br></BlogMorePages></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogMorePagesblock><BlogTagblock><BR><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>برچسب ها</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><BlogTag><a href="[-Blog_Tag_Link-]">[-Blog_Tag-]</a> , </BlogTag></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BlogTagblock><BR><BlogLeftMenu><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=21><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_rast_dot.gif" width=21 border=0></TD><TD background=/template6/Block_bala_vasat.gif>[-Menuname-]</TD><TD width=15><IMG height=34 src="/template6/Block_bala_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_rast.gif><IMG height=2 src="/template6/Block_vasat_rast.gif" width=4 border=0></TD><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellPadding=2 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>[-Menucode-]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/template6/Block_vasat_chap.gif><IMG height=1 src="/template6/Block_vasat_chap.gif" width=4 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_rast.gif" width=15 border=0></TD><TD background=/template6/Block_paeyn_vasat.gif>&nbsp;</TD><TD width=15><IMG height=36 src="/template6/Block_paeyn_chap.gif" width=15 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BlogLeftMenu></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=1 bgColor=#3d465d><IMG height=1 src="/template6/7px.gif" width=1 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=2><IMG height=35 src="/template6/Footer_1_rast.gif" width=2 border=0></TD><TD background=/template6/Footer_1_vasat.gif><p align="center">کلیه حقوق این محتوا متعلق به سایت [-BlogTitle-] می باشد</TD><TD width=2><IMG height=35 src="/template6/Footer_1_chap.gif" width=2 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD background=/template6/BG_chap.gif>..</TD></TR></TBODY></TABLE><SCRIPT>showWaitm('waitDiv', 0);</SCRIPT></div><div style="height:1px; overflow:hidden; width:100%; "><h1><a href="http://www.blogveb.com/" >بلاگ وب</a></h1><h1><a href="http://www.blogveb.com/" >سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب</a></h1><h1><a href="http://www.theme-designer.com/" >تم دیزاینر</a></h1><h1><a href="http://www.theme-designer.com/" >قالب وبلاگ</a></h1></div></BODY></HTML>
  بسیار ممنون.

 8. Top | #8
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,694
  مورد پسند
  54,973 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  بسته شد.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •