سلام
میشه از Vietvbb بدون استفاده از هک استفاده کرد؟! یعنی کد هاشو برداشت و تو صفحه ها قرار بدیم.
میشه؟