بله منظورم هر دو تاش بود درهر کل ممنون شاید خودم تونستم نصب کنم