زیاد دانشی در مورد پی اچ پی ندارم پس نمیتونم بگم .