لطف دوستان شامل حال من شد
خیلی متشکر
میتونین تاپیک رو ببندین اگه لازمش نداشتن