آیا راهی هست برای انتقال فایلها بدون برنامه ؟ یعنی بدون ‏Ftp‏ یا ‏Filezila‏ و ... و در سی پنل آپلود بشه.