آقا من بعد از فعال کردن slide bar عنوان خبر را پایینش میزنه؟؟چرا؟؟
estekhdamyar.ir اینم سایتم