من هاست رو عوض کردم یه دفعه کل انجمن علامت ؟ شد زبان فارسی نصب کردم ادمین سی پی فارسی شد اما انجمن فارسی نشد تو دیتابیس می رم پست ها فارسیه اما تو انجمن علامت ؟ هست