نمونه ارور :

MySQL Error : Unknown column 'fieldx' in 'field list'

بجای x شماره فیلدی که مشکل دارد قرار دارد .

راه حل :

کد:
ALTER TABLE userfield add `fieldx` mediumtext ;
جای x باید شماره فیلدی که در ارور مشاهده می شود جایگزین کنید .

آموزش اجرای Query های فوق :
نحوه اجرای SQL Query در PhpMyAdmin