مشكلشون فكر كنم حل شد

يه فايلي رو به اشتباه حذف كرده بودن