جهت گرد نمودن گوشه های تصویر به سایت
RoundPic - rounded corners for avatars and images [web 2.0 style]
مراجعه نموده تصویر خود را از روی کامپیوتر خود انتخاب نموده. تنظیماتی را نیز این سایت در اختیار شما قرار می دهد.