دروود.
من اومدم فونت عوض کنم
و این بلا اومد سر استایل:
فایل پیوست 26543

چه کار کنم؟