اصلا تاثیری نداشت حتی با تغییر کد ولی کد اولی خیلی بهتر بود.