من ميخواستم امار وبگذرو در فوتر سايتم بزارم از cpanel
بايد چي كاركنم.
با تشكر