درود
دوستان من طبق این اموزش
بهینه سازی و افزایش سرعت لود شدن وب سایت توسط gzip
این کد رو به انتهای htaccess ام اضافه کردم

یعنی اول htaccess من این بود

کد:
# Comment the following line (add '#' at the beginning)# to disable mod_rewrite functions.
# Please note: you still need to disable the hack in
# the vbseo control panel to stop url rewrites.
RewriteEngine On


# Some servers require the Rewritebase directive to be
# enabled (remove '#' at the beginning to activate)
# Please note: when enabled, you must include the path
# to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
#RewriteBase /


#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.Forum.RSPF\.ir
#RewriteRule (.*) http://www.Forum.RSPF.ir/forums/$1 [L,R=301]


RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]


RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]

بعد این کد رو بهش اضافه کردم

کد:
# BEGIN Compress text files<ifModule mod_deflate.c="mod_deflate.c">
<filesMatch "\.(css|js|x?html?|php)$"=""\.(css|js|x?html?|php)$"">
SetOutput###### DEFLATE
</filesMatch>
</ifModule>
 
# END Compress text files
# BEGIN Expire headers
<ifModule mod_expires.c="mod_expires.c">
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</ifModule>
# END Expire headers
# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"=""\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</filesMatch>
 
<filesMatch "\.(css)$"=""\.(css)$"">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
</filesMatch>
 
<filesMatch "\.(js)$"=""\.(js)$"">
Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$"=""\.(x?html?|php)$"">
Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
 
# END Cache-Control Headers
# BEGIN Turn ETags Off
<ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
Header unset ETag
</ifModule>
FileETag None
# END Turn ETags Off
<ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
Header set Connection keep-alive
</ifModule>
 
<IfModule mod_headers.c="mod_headers.c">
<FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$"=""\.(js|css|xml|gz)$"">
Header append Vary: Accept-Encoding
</FilesMatch>
</IfModule>
 
# BEGIN Remove Last-Modified Header
<ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
Header unset Last-Modified
</ifModule>
 
# END Remove Last-Modified Header

بعد htaccess ام به این صورت شد

کد:
# Comment the following line (add '#' at the beginning)# to disable mod_rewrite functions.
# Please note: you still need to disable the hack in
# the vbseo control panel to stop url rewrites.
RewriteEngine On


# Some servers require the Rewritebase directive to be
# enabled (remove '#' at the beginning to activate)
# Please note: when enabled, you must include the path
# to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
#RewriteBase /


#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.Forum.RSPF\.ir
#RewriteRule (.*) http://www.Forum.RSPF.ir/forums/$1 [L,R=301]


RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]


RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]# BEGIN Compress text files
<ifModule mod_deflate.c="mod_deflate.c">
<filesMatch "\.(css|js|x?html?|php)$"=""\.(css|js|x?html?|php)$"">
SetOutput###### DEFLATE
</filesMatch>
</ifModule>
 
# END Compress text files
# BEGIN Expire headers
<ifModule mod_expires.c="mod_expires.c">
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</ifModule>
# END Expire headers
# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"=""\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</filesMatch>
 
<filesMatch "\.(css)$"=""\.(css)$"">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
</filesMatch>
 
<filesMatch "\.(js)$"=""\.(js)$"">
Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$"=""\.(x?html?|php)$"">
Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
 
# END Cache-Control Headers
# BEGIN Turn ETags Off
<ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
Header unset ETag
</ifModule>
FileETag None
# END Turn ETags Off
<ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
Header set Connection keep-alive
</ifModule>
 
<IfModule mod_headers.c="mod_headers.c">
<FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$"=""\.(js|css|xml|gz)$"">
Header append Vary: Accept-Encoding
</FilesMatch>
</IfModule>
 
# BEGIN Remove Last-Modified Header
<ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
Header unset Last-Modified
</ifModule>
 
# END Remove Last-Modified Header

اما به جای اینکه سرعت بالا بره پایین اومد یکم

بعد چند ساعت هم هاست گفت داره به سرور فشار میاد

من هم دوباره htaccess رو به حالت قبل باز گردوندم

حالا هم سرعتم پایینه و تو تاپیک ها مخصوصا خیلی اذیت میکنه

اینم ادرس

اولین مرجع فارسی و تخصصی بازی های راک استار

البته رفتین به سایتم چند بار کش مرورگرتون رو خالی کنید

بعد مشاهده کنید

امیدوارم یکی جواب بده

ممنون