خوب مدیر اون انجمن مقصد بکنید ببینید درست میشه ؟
اگر نشد حتماً از تنظیمات گروه کاربری هست .