پارت2 بزودی---->تا 2 روز دیگه 1 شنبه ساعت 5 عصر قرار میدم!