دوستان کمک کنین یکی از بچه ها می خواست توی انجمن روز شمار عید نوروز اضافه کنه زد قالب فوتر رو خراب کرد.الان عکسش اینه اون پایین ریخته بهم
اسم قالب
BESTHA Eight V2

اینه .تمامیه کد های فوتر هم اینه

کد HTML:
<vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])">
<div style="clear: {vb:stylevar left}">
 {vb:raw ad_location.ad_footer_start}
 {vb:raw ad_location.global_above_footer}
</div>
</vb:if>
<div id="footer" class="floatcontainer footer">

  <form action="{vb:link forumhome|nosession}" method="get" id="footer_select" class="footer_select">

      
    <vb:if condition="$show['quickchooser']">
      <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
        <optgroup label="{vb:rawphrase quick_style_chooser}">
          {vb:raw quickchooserbits}
        </optgroup>
      </select>  
    </vb:if>

<div class="kadr">
<div class="kadrtitle2">ÈÓÊä ˜ÇÏÑ</div>
<div class="kadrtitle">
    
    <vb:if condition="$show['languagechooser']">
      <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
        <optgroup label="{vb:rawphrase quick_language_chooser}">
          {vb:raw languagechooserbits}
        </optgroup>
      </select>
    </vb:if>
  </form>


  <ul id="footer_links" class="footer_links">
    <vb:if condition="$show['contactus']"><li><a href="{vb:raw vboptions.contactuslink}" rel="nofollow" accesskey="9">{vb:rawphrase contact_us}</a></li></vb:if>
    <vb:if condition="$vboptions['hometitle']"><li><a href="{vb:raw vboptions.homeurl}">{vb:raw vboptions.hometitle}</a></li></vb:if>
    <vb:if condition="$show['admincplink']"><li><a href="{vb:raw admincpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase admin}</a></li></vb:if>
    <vb:if condition="$show['modcplink']"><li><a href="{vb:raw modcpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase mod}</a></li></vb:if>
    <vb:if condition="$vboptions['archiveenabled']"><li><a href="archive/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase archive}</a></li></vb:if>
    {vb:raw template_hook.footer_links}
    <vb:if condition="$vboptions['privacyurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.privacyurl}">{vb:rawphrase privacy_statement}</a></li></vb:if>
    <vb:if condition="$vboptions['tosurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.tosurl}">{vb:rawphrase terms_of_service}</a></li></vb:if>
    <li><a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">{vb:rawphrase top}</a></li>
  </ul>
  
  
  <vb:if condition="$show['dst_correction']">
  <!-- auto DST correction code -->
    <form action="profile.php?do=dst" method="post" name="dstform">
      <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
      <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
      <input type="hidden" name="do" value="dst" />
    </form>

    <script type="text/javascript">
    <!--
      var tzOffset = {vb:raw bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff};
      var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60;
      if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1)
      {  // Dst offset is 1 so its changed
        document.forms.dstform.submit();
      }
    //-->
    </script>
    <!-- / auto DST correction code -->
  </vb:if>
  
  <script type="text/javascript">
  <!--
    // Main vBulletin Javascript Initialization
    vBulletin_init();
  //-->
  </script>
    {vb:raw template_hook.footer_javascript}
</div>

</div> <!-- closing div for body_wrapper -->

<br />
<div class="below_body">
<div id="footer_morecopyright" class="shade footer_morecopyright">
  <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
  {vb:raw cronimage}
  <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
</div>
</div>
<center>
<b>
 BESTHA All Rights The Reserverd ©</br>
تمامی حقوق برای وب سایت و تالار بست ها محفوظ می باشد.</br>
هرگونه کپی برداری تنها با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز خواهد بود.</br>
قالب از : وی بی ایران</br>
ویرایش گرافیکی و کد نویسی مجدد از : <a href="http://www.pro-designer.ir">گروه طراحان حرفه ای گرافیک</a></br>
</b>
<center/>
<div class="clear"></div>
<!-- closing div for body_wrapper -->
<vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])">
<div class="main_wrap">
 <div style="clear: {vb:stylevar left}"> {vb:raw ad_location.ad_footer_start}
  {vb:raw ad_location.global_above_footer} </div>
</vb:if>
</div>

</div>

<br />
<div id="foot">
 <div id="foot_top">
  <div class="main_wrap">
   <div class="below_body">
<div id="footer_column_1">
<div class="footer_column_inner">
<div class="vbiranfoot1">
تبادل لینک 
</div><br /><br /><br />
<br />
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
</div>
</div>
<div id="footer_column_2">
<div class="footer_column_inner">
<div class="vbiranfoot2">
پر بیننده ترین موضوعات
</div><br /><br /><br />
<br />
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">بست ها</a></div>

</div>
</div>
<div id="footer_column_3">
<div class="footer_column_inner">
<div class="vbiranfoot3">
اخبار و اطلاعیه های مهم
</div>
<div><br /><br /><br />
<br />
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">خبر و اطلاعیه</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">خبر و اطلاعیه</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">خبر و اطلاعیه</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">خبر و اطلاعیه</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">خبر و اطلاعیه</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">خبر و اطلاعیه</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">خبر و اطلاعیه</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">خبر و اطلاعیه</a></div>
<div class="f_links"><a href="http://www.bestha6.ir">خبر و اطلاعیه</a></div>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer_column_4">
<div class="footer_column_inner">

<div class="vbiranfoot4">
درباره تالار ورزشی بست ها
</div>

  <div>
<br /><br /><br />
<br />
<div class="f_links">
تالار ورزشی بست ها در تاریخ 14 دی ماه 1391 به ورژن جدید خود آپگرید کرده و در این نسخه از تالار امکانات متعددی برای سهولت و همچنین سرگرمی کاربران در نظر گرفته شده است.تمرکز اصلی تالار بر روی مبحث کشتی کج می باشد.
</div><br />
<div class="f_links">
 پست الکترونیکی مدیریت سایت : [email protected] 
</div><br />
<div class="f_links">
</div>
</div>
<div class="clear"></div>
</div></div>
    <div class="clear"></div>
   </div>
  </div></div></div>
<div class="kadr">
<div class="kadrtitle2">بستن کادر</div>
<div class="kadrtitle">
<div class="noroz"><img src="http://www.vbiran.ir/norooz/haftsin.png" style="float:right;" />
<script language="JavaScript">TargetDate = "3/21/2013 09:18:19 ";BackColor = "";ForeColor = "#000000";CountActive = true;DisplayFormat = " تا آغاز سال جديد 1392 شمسي  %%D%% روز و %%H%% ساعت و %%M%% دقيقه و %%S%% ثانيه زمان مانده است";FinishMessage = "آغاز سال 1392 و عيد نوروز بر شما مبارک";</script> <script language="JavaScript">function calcage(secs, num1, num2) {
 s = ((Math.floor(secs/num1))%num2).toString();
 if (s.length < 2)
  s = "0" + s;
 return "<b>" + s + "</b>";
}


function CountBack(secs) {
 if (secs < 0) {
  document.getElementById("cntdwn").innerHTML = FinishMessage;
  return;
 }
 DisplayStr = DisplayFormat.replace(/%%D%%/g, calcage(secs,86400,100000));
 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%H%%/g, calcage(secs,3600,24));
 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%M%%/g, calcage(secs,60,60));
 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%S%%/g, calcage(secs,1,60));


 document.getElementById("cntdwn").innerHTML = DisplayStr;
 if (CountActive)
  setTimeout("CountBack(" + (secs-1) + ")", 990);
}


function putspan(backcolor, forecolor) {
 document.write("<span id='cntdwn' style='background-color:" + backcolor + 
        "; color:" + forecolor + "'></span>");
}


if (typeof(BackColor)=="undefined")
 BackColor = "blue";
if (typeof(ForeColor)=="undefined")
 ForeColor= "red";
//if (typeof(TargetDate)=="undefined")
 TargetDate = "03/21/2013 9:18:19";
if (typeof(DisplayFormat)=="undefined")
 DisplayFormat = "%%D%% Days, %%H%% Hours, %%M%% Minutes, %%S%% Seconds.";
if (typeof(CountActive)=="undefined")
 CountActive = true;
if (typeof(FinishMessage)=="undefined")
 FinishMessage = "";
putspan(BackColor, ForeColor);
var dthen = new Date(TargetDate);
var dnow = new Date();
ddiff = new Date(dthen-dnow);
gsecs = Math.floor(ddiff.valueOf()/1000);
CountBack(gsecs);</script><br><br></div> 
</div>
<div class="cross"></div>
</div>

یکی کمک کنه خواهش می کنم دمتون گرم.مرسی