استادان گرامی میتوانید یک محبت کنید یک کد برای چپ چین و یک کد برای فونت و اندازه قلم و رنگ برای این کد تاریخ شمسی من بنویسید ممنون میشم
با سپاس

کد:
تاریخ امروز : <script type="text/javascript">function showdate() {
  week= new Array("يكشنبه","دوشنبه","سه شنبه","چهارشنبه","پنج شنبه","جمعه","شنبه")  months = new Array("فروردين","ارديبهشت","خرداد","تير","مرداد","شهريور","مهر","آبان","آذر","دی","بهمن","اسفند");  a = new Date();  d= a.getDay()+1;  day= a.getDate();  month = a.getMonth()+1;  year= a.getYear();	year = (year== 0)?1000:year;	(year<1000)? (year += 1900):true;	year -= ( (month < 3) || ((month == 3) && (day < 21)) )? 622:621;	switch (month) {  	case 1: (day<21)? (month=10, day+=10):(month=11, day-=20); break;  	case 2: (day<20)? (month=11, day+=11):(month=12, day-=19); break;  	case 3: (day<21)? (month=12, day+=9):(month=1, day-=20);  break;  	case 4: (day<21)? (month=1, day+=11):(month=2, day-=20);  break;  	case 5:  	case 6: (day<22)? (month-=3, day+=10):(month-=2, day-=21); break;  	case 7:  	case 8:  	case 9: (day<23)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=22); break;  	case 10:(day<23)? (month=7, day+=8):(month=8, day-=22);  break;  	case 11:  	case 12:(day<22)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=21); break;    default: 	break;	}document.write( '' + week[d]+" "+day+" "+months[month-1]+" "+ year + '');};showdate();// Clock<!-- hidingfunction MakeArrayday(size) {this.length = size;for(var i = 1; i <= size; i++) {this[i] = "";}return this;}function MakeArraymonth(size) {this.length = size;for(var i = 1; i <= size; i++) {this[i] = "";}return this;}function funClock() {if (!document.layers && !document.all)return;var runTime = new Date();var hours = runTime.getHours();var minutes = runTime.getMinutes();var seconds = runTime.getSeconds();var dn = "قبل از ظهر";if (hours >= 12) {dn = "بعد از ظهر";hours = hours - 12;}if (hours == 0) {hours = 12;}if (minutes <= 9) {minutes = "0" + minutes;}if (seconds <= 9) {seconds = "0" + seconds;}movingtime = "<b>"+ hours + ":" + minutes + ":" + seconds + " " + dn + "</b></div>";if (document.layers) {document.layers.clock.document.write(movingtime);document.layers.clock.document.close();}else if (document.all) {clock.innerHTML = movingtime;}setTimeout("funClock()", 1000)}window.onload = funClock;// End -->document.write('<span id="clock"></span>'); </script>