شرمنده آقا ببخشید دیگه تکرار نمی شه فقط یه سوال اگر من یه چیزی ساخته باشم مثلا یه cms بعد بخوام به بچه های این جا بگم بیان دانلود کنن تبلیق می شه