من هک گروه های کاربری رو نصب کردم ولی با پیش فرضش می شه ۲تا

حالا می خوام این پیش فرض خودش نباشه


یا اگه نمی شه که نباشه چجوری ترتیب بندیش کنیم؟ استایل قشنگیم نداره


این هک بهتره product-ugcb-211