اگه نی خوای به ادمین سی پی دسترسی داشته باشه گروه کاربری ارشد رو ویرایش کن دسترسی بزار برای ادمین سی پی بعد هنگام ویرایش مجوز مدیریت کل html را فعال نموده است انتخاب کن بعد از انجمن ها و مدیریت ها مجوز مدیریت رو ویرایش و دسترسی هایی که می خوای بش بده