اگه نصب کنم دو مرتبه تنظیماتی که برای هک ها دادم رو باید یکی یکی انجام بدم باز یا نه؟؟؟
6-7 تا هک نصبه و مثلا تشکر کلی تنظیم باید برای جایگزین کردنش انجام میدادیم.