تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 22

مقاله: htaccess بهینه شده برای ویبولتین 5

  1. htaccess بهینه شده برای ویبولتین 5 »

   htaccess بهینه شده برای ویبولتین 5

   نگارش: , by (مدیریت کل سایت)
   2013/03/29 03:09 AM
   امتیاز: 

   یک فیکس ساده و کوچک برای ویبولتین5 که با استفاده از آن می توانید موارد زیر را با آن رعایت کنید :

   Leverage browser caching
   Specify a cache validator
   Enable gzip compression


   در صورتی که از این htaccess استفاده کردید حتماً GZIP را از ادمین سی پی --> تنظیمات سرور و بهینه سازی سیستم غیر فعال کنید .

   کد:
   # Author: Final Kaoss 
   # Version 2.8
   # Special Thanks Goes to W3Total Cache for much of the htaccess rules
   # Downloaded from: http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=288429
   RewriteEngine on
   
   # This file is only needed if you have set the Forum Component URL in your admincp and you are
   # using the mod_rewrite option for friendly urls. If this is the case, copy this file
   # to your forum component stub directory.
   
   <IfModule mod_rewrite.c>
   RewriteEngine On
   RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
   RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
   RewriteRule ^(.*)$ index.php?routestring=$1 [L,QSA]
   
   #needed because admincp is an actual directory.
   RewriteRule ^(admincp/)$ index.php?routestring=$1 [L,QSA]
   </IfModule>
   
   #Deny attempts to view the Htaccess file.
   <Files .htaccess>
   Order allow,deny
   Deny from all
   </Files>
   # BEGIN Browser Caching/Headers
   <IfModule mod_mime.c>
       AddType text/css .css
       AddType text/richtext .rtf .rtx
       AddType image/svg+xml .svg .svgz
       AddType text/plain .txt
       AddType text/xsd .xsd
       AddType text/xsl .xsl
       AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
       AddType video/avi .avi
       AddType image/bmp .bmp
       AddType application/java .class
       AddType video/divx .divx
       AddType application/msword .doc .docx
       AddType application/x-msdownload .exe
       AddType image/gif .gif
       AddType application/x-gzip .gz .gzip
       AddType image/x-icon .ico
       AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
       AddType application/vnd.ms-access .mdb
       AddType audio/midi .mid .midi
       AddType video/quicktime .mov .qt
       AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
       AddType video/mp4 .mp4 .m4v
       AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
       AddType application/vnd.ms-project .mpp
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
       AddType audio/ogg .ogg
       AddType application/pdf .pdf
       AddType image/png .png
       AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
       AddType audio/x-realaudio .ra .ram
       AddType application/x-shockwave-flash .swf
       AddType application/x-tar .tar
       AddType image/tiff .tif .tiff
       AddType audio/wav .wav
       AddType audio/wma .wma
       AddType application/vnd.ms-write .wri
       AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
       AddType application/zip .zip
   </IfModule>
   <IfModule mod_expires.c>
       ExpiresActive On
       ExpiresByType text/css A2628000
       ExpiresByType text/richtext A3600
       ExpiresByType image/svg+xml A3600
       ExpiresByType text/plain A3600
       ExpiresByType text/xsd A3600
       ExpiresByType text/xsl A3600
       ExpiresByType video/asf A2628000
       ExpiresByType video/avi A2628000
       ExpiresByType image/bmp A2628000
       ExpiresByType application/java A2628000
       ExpiresByType video/divx A2628000
       ExpiresByType application/msword A2628000
       ExpiresByType application/x-msdownload A2628000
       ExpiresByType image/gif A2628000
       ExpiresByType application/x-gzip A2628000
       ExpiresByType image/x-icon A2628000
       ExpiresByType image/jpeg A2628000
       ExpiresByType application/vnd.ms-access A2628000
       ExpiresByType audio/midi A2628000
       ExpiresByType video/quicktime A2628000
       ExpiresByType audio/mpeg A2628000
       ExpiresByType video/mp4 A2628000
       ExpiresByType video/mpeg A2628000
       ExpiresByType application/vnd.ms-project A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A2628000
       ExpiresByType audio/ogg A2628000
       ExpiresByType application/pdf A2628000
       ExpiresByType image/png A2628000
       ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A2628000
       ExpiresByType audio/x-realaudio A2628000
       ExpiresByType application/x-shockwave-flash A2628000
       ExpiresByType application/x-tar A2628000
       ExpiresByType image/tiff A2628000
       ExpiresByType audio/wav A2628000
       ExpiresByType audio/wma A2628000
       ExpiresByType application/vnd.ms-write A2628000
       ExpiresByType application/vnd.ms-excel A2628000
       ExpiresByType application/zip A2628000
   </IfModule>
   <IfModule mod_deflate.c>
       <IfModule mod_setenvif.c>
           BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
           BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
           BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
           BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
       </IfModule>
       <IfModule mod_headers.c>
           Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
       </IfModule>
       <IfModule mod_######.c>
           AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
       </IfModule>
   </IfModule>
   <FilesMatch "\.(css|CSS|)$">
       <IfModule mod_headers.c>
           Header set Pragma "public"
           Header append Cache-Control "public, must-revalidate, #####-revalidate"
       </IfModule>
       FileETag MTime Size
       <IfModule mod_headers.c>
            Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB5"
       </IfModule>
   </FilesMatch>
   <FilesMatch "\.(rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|)$">
       <IfModule mod_headers.c>
           Header set Pragma "public"
           Header append Cache-Control "public, must-revalidate, #####-revalidate"
       </IfModule>
       FileETag MTime Size
       <IfModule mod_headers.c>
            Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB5"
       </IfModule>
   </FilesMatch>
   <FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SWF|TAR|TIF|TIFF|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
       <IfModule mod_headers.c>
           Header set Pragma "public"
           Header append Cache-Control "public, must-revalidate, #####-revalidate"
       </IfModule>
       FileETag MTime Size
       <IfModule mod_headers.c>
            Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB5"
       </IfModule>
   </FilesMatch>
   # End Browser Caching/Headers
   برای کاربرانی که از وی بی سئو استفاده می کنند :

   کد:
   # Author: Final Kaoss 
   # Version 2.8
   # Special Thanks Goes to W3Total Cache for much of the htaccess rules
   # Downloaded from: http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=288429
   RewriteEngine on
   
   #Friendly Rewrite Rules Start
   
   # Comment the following line (add '#' at the beginning)
   # to disable mod_rewrite functions.
   # Please note: you still need to disable the hack in
   # the vbseo control panel to stop url rewrites.
   RewriteEngine On
   
   # Some servers require the Rewritebase directive to be
   # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
   # Please note: when enabled, you must include the path
   # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
   #RewriteBase /
   
   #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.yourdomain\.com
   #RewriteRule (.*) http://www.yourdomain.com/forums/$1 [L,R=301]
   
   RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
   
   RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
   RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
   
   RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
   RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
   RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
   RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
   
   
   #Friendly Rewrite Rules End
   
   #Deny attempts to view the Htaccess file.
   <Files .htaccess>
   Order allow,deny
   Deny from all
   </Files>
   # BEGIN Browser Caching/Headers
   <IfModule mod_mime.c>
       AddType text/css .css
       AddType text/richtext .rtf .rtx
       AddType image/svg+xml .svg .svgz
       AddType text/plain .txt
       AddType text/xsd .xsd
       AddType text/xsl .xsl
       AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
       AddType video/avi .avi
       AddType image/bmp .bmp
       AddType application/java .class
       AddType video/divx .divx
       AddType application/msword .doc .docx
       AddType application/x-msdownload .exe
       AddType image/gif .gif
       AddType application/x-gzip .gz .gzip
       AddType image/x-icon .ico
       AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
       AddType application/vnd.ms-access .mdb
       AddType audio/midi .mid .midi
       AddType video/quicktime .mov .qt
       AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
       AddType video/mp4 .mp4 .m4v
       AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
       AddType application/vnd.ms-project .mpp
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
       AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
       AddType audio/ogg .ogg
       AddType application/pdf .pdf
       AddType image/png .png
       AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
       AddType audio/x-realaudio .ra .ram
       AddType application/x-shockwave-flash .swf
       AddType application/x-tar .tar
       AddType image/tiff .tif .tiff
       AddType audio/wav .wav
       AddType audio/wma .wma
       AddType application/vnd.ms-write .wri
       AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
       AddType application/zip .zip
   </IfModule>
   <IfModule mod_expires.c>
       ExpiresActive On
       ExpiresByType text/css A2628000
       ExpiresByType text/richtext A3600
       ExpiresByType image/svg+xml A3600
       ExpiresByType text/plain A3600
       ExpiresByType text/xsd A3600
       ExpiresByType text/xsl A3600
       ExpiresByType video/asf A2628000
       ExpiresByType video/avi A2628000
       ExpiresByType image/bmp A2628000
       ExpiresByType application/java A2628000
       ExpiresByType video/divx A2628000
       ExpiresByType application/msword A2628000
       ExpiresByType application/x-msdownload A2628000
       ExpiresByType image/gif A2628000
       ExpiresByType application/x-gzip A2628000
       ExpiresByType image/x-icon A2628000
       ExpiresByType image/jpeg A2628000
       ExpiresByType application/vnd.ms-access A2628000
       ExpiresByType audio/midi A2628000
       ExpiresByType video/quicktime A2628000
       ExpiresByType audio/mpeg A2628000
       ExpiresByType video/mp4 A2628000
       ExpiresByType video/mpeg A2628000
       ExpiresByType application/vnd.ms-project A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A2628000
       ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A2628000
       ExpiresByType audio/ogg A2628000
       ExpiresByType application/pdf A2628000
       ExpiresByType image/png A2628000
       ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A2628000
       ExpiresByType audio/x-realaudio A2628000
       ExpiresByType application/x-shockwave-flash A2628000
       ExpiresByType application/x-tar A2628000
       ExpiresByType image/tiff A2628000
       ExpiresByType audio/wav A2628000
       ExpiresByType audio/wma A2628000
       ExpiresByType application/vnd.ms-write A2628000
       ExpiresByType application/vnd.ms-excel A2628000
       ExpiresByType application/zip A2628000
   </IfModule>
   <IfModule mod_deflate.c>
       <IfModule mod_setenvif.c>
           BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
           BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
           BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
           BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
       </IfModule>
       <IfModule mod_headers.c>
           Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
       </IfModule>
       <IfModule mod_######.c>
           AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
       </IfModule>
   </IfModule>
   <FilesMatch "\.(css|CSS|)$">
       <IfModule mod_headers.c>
           Header set Pragma "public"
           Header append Cache-Control "public, must-revalidate, #####-revalidate"
       </IfModule>
       FileETag MTime Size
       <IfModule mod_headers.c>
            Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB5"
       </IfModule>
   </FilesMatch>
   <FilesMatch "\.(rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|)$">
       <IfModule mod_headers.c>
           Header set Pragma "public"
           Header append Cache-Control "public, must-revalidate, #####-revalidate"
       </IfModule>
       FileETag MTime Size
       <IfModule mod_headers.c>
            Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB5"
       </IfModule>
   </FilesMatch>
   <FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SWF|TAR|TIF|TIFF|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
       <IfModule mod_headers.c>
           Header set Pragma "public"
           Header append Cache-Control "public, must-revalidate, #####-revalidate"
       </IfModule>
       FileETag MTime Size
       <IfModule mod_headers.c>
            Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB5"
       </IfModule>
   </FilesMatch>
   # End Browser Caching/Headers
 1. Top | #11


  ورژن ویبولتین
  All Versions
  نوشته ها
  1,307
  میزان امتیاز
  157

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط AmirAshkan نمایش پست ها
  چه مشکلی داشت برای شما؟!

  بنده روی ویبولتین5،همون نسخه های قبلی VBSeoرو نصب کردم و مشکلی ندیدم!

  نصب نمی شه .

  چطوری می شه ورژن ویبولتین 4 رو ور 5 نصب کرد ؟!

  از وی بی سئو تو ویبولتین 5 می تونید برا من خروجی بگیرید ؟!
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #12
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  3,836
  میزان امتیاز
  475

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط [email protected]@D نمایش پست ها
  نصب نمی شه .

  چطوری می شه ورژن ویبولتین 4 رو ور 5 نصب کرد ؟!

  از وی بی سئو تو ویبولتین 5 می تونید برا من خروجی بگیرید ؟!
  بنده روی انجمنی که قبلا داشتم(ورژن5) بدون هیچ مشکلی نصب کردم.

  کاربر مقابل از AmirAshkan بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #13
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  Suite 4.2
  نوشته ها
  1,141
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  امیر اشکان عزیز میشه فایل رو برام اپلود کنید ؟

  اون وی بی سئو یی که رو وی بی 5 قرار دادید ؟

  لطفا 5 دقیقه وقت بزارید اپلود کنید و لینک بدید

  خواهش

  کاربر مقابل از RockstarGames بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 5. Top | #14
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  3,836
  میزان امتیاز
  475

  پیش فرض

  از همین وی بی سئوی ورژن 4.2 که در وی بی ایران منتشر شد استفاده میکردم.
  البته نمیدونم درست کار میکرد یا خیر.
  چون فقط نصب شد و بعد از اون انجمن رو کلا پاک کردم !!

  کاربر مقابل از AmirAshkan بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #15
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  Suite 4.2
  نوشته ها
  1,141
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  داداش اخه من وقتی پلاگین وی بی سئو رو میخوام اپلود کنم ارور میده

  کاربر مقابل از RockstarGames بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #16
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  5,098
  میزان امتیاز
  598

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط AmirAshkan نمایش پست ها
  از همین وی بی سئوی ورژن 4.2 که در وی بی ایران منتشر شد استفاده میکردم.
  البته نمیدونم درست کار میکرد یا خیر.
  چون فقط نصب شد و بعد از اون انجمن رو کلا پاک کردم !!
  امیر جان وی بی سئو 4.2 ؟

  منظورتون نسخه 3.6.0 هست یا 3.6.1 ؟!

  کاربر مقابل از [email protected] بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 8. Top | #17
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  3,836
  میزان امتیاز
  475

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط m.yMJJ نمایش پست ها
  امیر جان وی بی سئو 4.2 ؟

  منظورتون نسخه 3.6.0 هست یا 3.6.1 ؟!

  مقصود بنده وی بی سئویی هست که برای نسخه 4.2 استفاده میکردم
  نسخه 3.6.1 بود فکر میکنم!

  کاربر مقابل از AmirAshkan بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 9. Top | #18
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  Suite 4.2
  نوشته ها
  1,141
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  دوست عزیز ببینید دوتا نکته هست

  ویبی سئویی که برای ویبی 4 هست مثلا مسیر فایل اینکلودز ش اینطوری هست

  root / includes

  ولی باید ویبی سئویی که میخواید رو وی بی 5 استفاده کنید باید دایرکتوری رو اینطوری تغییر بدید

  root / core / includes

  ادمین سی پی هم به همین شکل

  برای وبی 4 این هست

  root / admincp

  برای استفاده بر روی وی بی 5 باید بکنمیش

  root / core / admincp

  حالا نکته دوم

  من وقتی وی بی سئویی که اینکارو نکرده بودم تو سی پنل قرار میدادم بعد هک ش رو ایمپورت میکردم کلی ارور میومد

  ولی وقتی اینکارارو کردم

  بعد اپلود کردم و بعد هک رو ایمپورت کردم فقط به این ارور برخورد کردم

  A conflict was detected in the bitfields. You cannot continue with the installation of this product until this has been fixed. The conflicts found were:
  • Bitfield Collision: canaddowners = vbseo_linkbacks

  کاربر مقابل از RockstarGames بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 10. Top | #19


  ورژن ویبولتین
  All Versions
  نوشته ها
  1,307
  میزان امتیاز
  157

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط RSPF نمایش پست ها
  دوست عزیز ببینید دوتا نکته هست

  ویبی سئویی که برای ویبی 4 هست مثلا مسیر فایل اینکلودز ش اینطوری هست

  root / includes

  ولی باید ویبی سئویی که میخواید رو وی بی 5 استفاده کنید باید دایرکتوری رو اینطوری تغییر بدید

  root / core / includes

  ادمین سی پی هم به همین شکل

  برای وبی 4 این هست

  root / admincp

  برای استفاده بر روی وی بی 5 باید بکنمیش

  root / core / admincp

  حالا نکته دوم

  من وقتی وی بی سئویی که اینکارو نکرده بودم تو سی پنل قرار میدادم بعد هک ش رو ایمپورت میکردم کلی ارور میومد

  ولی وقتی اینکارارو کردم

  بعد اپلود کردم و بعد هک رو ایمپورت کردم فقط به این ارور برخورد کردم

  A conflict was detected in the bitfields. You cannot continue with the installation of this product until this has been fixed. The conflicts found were:
  • Bitfield Collision: canaddowners = vbseo_linkbacks
  دقیقا همین ارور رو دریافت می کنم !

 11. Top | #20
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  Suite 4.2
  نوشته ها
  1,141
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  ما هم که هر چی میگیم این داداش مون اپلود نمیکنه برای ما

  فقط ادرس میده

  کاربر مقابل از RockstarGames بابت این پست مفید تشکر کرده است:


صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. مشکل فایل Htaccess ویبی سئو با ساب دومین ها
  توسط loverha در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 26
  آخرين نوشته: 2013/10/31, 09:38 AM
 2. ویرایش htaccess.
  توسط omidxzzz در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/11/10, 06:39 PM
 3. ویرایش htaccess
  توسط omidxzzz در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/11/09, 02:02 PM
 4. درخواست htaccess ویبی ایران
  توسط Vwolf در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/04/06, 12:58 PM
 5. اسکریپت ویرایشگر آنلاین htaccess
  توسط Scripter در انجمن دانلود اسکریپت های صد در صد نال شده
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2010/09/05, 02:05 AM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •