هاستينگ هاي ضعيف همين مشكل را دارند منم قبلا هاستم ضعيف بود يا ارور ديتابيس مي داد با ارور 503
هاستيگ را عوض كنيد