سلام
دیتابیسم خودکار ارور داد در صورتی که هیچ کاری نکردم.
WWW.3DPRO.IR