ممنون این بهتره یک کادر هم اگه بتونید دورش بدید عالی میشه