بعد از ساختن زیر مجموعه و انتقال موضوعات به زیز مجموعه مرتبط با خودش این گزینه می مونه. چجوری پاکش کنم؟
به عکس توجه کنید
13651768602743_sssss.png