ابتدا به این مسیر بروید

تنظیمات-->تنظیمات اصلی انجمن-->[AJAX]VietVBB - Advanced Forum Statistics

در قسمت Default Result اعداد دلخواه را وارد کنید

مثلا: 10,20,30

نمونه: