سلام مت هک تشکر رو نصب کردم به کاربر که امتیاز میدن امتیاز کاربر رو ثبت و نشون نمی ده