دوستان این دوتا گزنه گوگل و بینگ رو چطوری بردارم !!!غیر فعال شه