انجمنم رو خصوصی کردم
ولی قسمت آخرین ارسال ها نوشته هرگز میخوام کامل مثل همین سایت بشه باید چه مراحلی رو طی کنم؟