شما سومین گزینه رو انتخاب کنید ببینید باز هم تغییر میکنه یا خیر ؟ از تعمیر شمارنده هم استفاده نکنید !