الان apache استارت نمیشه اوکی که شد از ارورش عکس میگیرم