من آمار کاربرانم با نیوک ست شده...
میخوام امتیازاتم هم با امتیاز آمار کاربران روی نیوک ست بشه باید چی کارش کنم؟
باید چه کدی رو قرار بدم؟