نه نشد...
عكس بك گراندش رو هم حذف كردم ولي باز هم گير ميكنه...
راه حل ديگه اي نيست؟؟؟