نه اینجوری که نمیشه.امتحان کردم نشد فقط رو همون قالب رنگ تغییر میکنه