اساتید کمک کنند بعداز نصب هک خبرنامه وقتی وارد سایت میشم پیغام forbidden! میده؟