کد زیر رو :

کد:
<style>
body {background-color:red;}
a{text-decoration:none;color:white;font-weight:bold;}
a:hover {text-shadow: 3px 3px 3px black;color:black}
</style>

<a>ماوس رو روی این متن بیارید</a>
در باکس بالا این سایت کپی کنید ببینید خوبه ؟

Real-time HTML Editor