تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 30

موضوع: نشان ندادن عکس ها در ایندکس

 1. Top | #21
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  ورژن ویبولتین
  5
  سن
  23
  نوشته ها
  1,305
  مورد پسند
  204 بار
  نوشته های وبلاگ
  7
  اطلاعات
  Windows 8 Firefox 20.0
  میزان امتیاز
  140

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Roach نمایش پست ها
  داخل اچ تی اکسس کدی مربوط به کش شدن قرار دادین؟
  فکر کنم بله به کد ها نگاه کنید. ایا این کار خوب نیست؟

  کد:
  Redirect 301 http://www.cdn.jgame-forum.ir/  http://www.jgame-forum.ir/
  # Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vbseo control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On
  
  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /
  
  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.jgame-forum\.ir
  #RewriteRule (.*) http://www.jgame-forum.irforums/$1 [L,R=301]
  
  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api|redir\.php)
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^((urllist|sitemap).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
  
  
  # BEGIN Compress text files
  <ifModule mod_deflate.c>
   <filesMatch "\.(css|js|x?html?|php)$">
    SetOutputFilter DEFLATE
   </filesMatch>
  </ifModule>
  # END Compress text files
   
  # BEGIN Expire headers
  <ifModule mod_expires.c>
   ExpiresActive On
   ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
   ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
   ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
   ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
   ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
   ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
   ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
   ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
   ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
   ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
   ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
   ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
  </ifModule>
  # END Expire headers
   
  # BEGIN Cache-Control Headers
  <ifModule mod_headers.c>
   <filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
    Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
   </filesMatch>
   <filesMatch "\.(css)$">
    Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
   </filesMatch>
   <filesMatch "\.(js)$">
    Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
   </filesMatch>
   <filesMatch "\.(x?html?|php)$">
    Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
   </filesMatch>
  </ifModule>
  # END Cache-Control Headers
   
  # BEGIN Turn ETags Off
  <ifModule mod_headers.c>
   Header unset ETag
  </ifModule>
  FileETag None
  # END Turn ETags Off
   
  # BEGIN Remove Last-Modified Header
  <ifModule mod_headers.c>
   Header unset Last-Modified
  </ifModule>
  # END Remove Last-Modified Header
  
  
  <IfModule mod_mime.c>
  AddType text/css .css
  AddType application/x-javascript .js
  AddType text/richtext .rtf .rtx
  AddType image/svg+xml .svg .svgz
  AddType text/plain .txt
  AddType text/xsd .xsd
  AddType text/xsl .xsl
  AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
  AddType video/avi .avi
  AddType image/bmp .bmp
  AddType application/java .class
  AddType video/divx .divx
  AddType application/msword .doc .docx
  AddType application/x-msdownload .exe
  AddType image/gif .gif
  AddType application/x-gzip .gz .gzip
  AddType image/x-icon .ico
  AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
  AddType application/vnd.ms-access .mdb
  AddType audio/midi .mid .midi
  AddType video/quicktime .mov .qt
  AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
  AddType video/mp4 .mp4 .m4v
  AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
  AddType application/vnd.ms-project .mpp
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
  AddType audio/ogg .ogg
  AddType application/pdf .pdf
  AddType image/png .png
  AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
  AddType audio/x-realaudio .ra .ram
  AddType application/x-shockwave-flash .swf
  AddType application/x-tar .tar
  AddType image/tiff .tif .tiff
  AddType audio/wav .wav
  AddType audio/wma .wma
  AddType application/vnd.ms-write .wri
  AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
  AddType application/zip .zip
  </IfModule>
  <IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"
  ExpiresByType text/richtext "access plus 1 day"
  ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 day"
  ExpiresByType text/plain "access plus 1 day"
  ExpiresByType text/xsd "access plus 1 day"
  ExpiresByType text/xsl "access plus 1 day"
  ExpiresByType video/asf "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/avi "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/bmp "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/java "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/divx "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/msword "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-msdownload "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-gzip "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-access "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/midi "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/quicktime "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/mpeg "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-project "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/x-realaudio "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-tar "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/tiff "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/wav "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/wma "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-write "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-excel "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/zip "access plus 1 month"
  </IfModule>
  <IfModule mod_deflate.c>
  <IfModule mod_setenvif.c>
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
  BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  BrowserMatch bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  <IfModule mod_headers.c>
  Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
  </IfModule>
  <IfModule mod_.c>
  AddOutputByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
  </IfModule>
  </IfModule>
  <FilesMatch "\.(css|js|CSS|JS)$">
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set Pragma "public"
  Header append Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
  </IfModule>
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.(rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|)$">
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set Pragma "public"
  Header append Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
  </IfModule>
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SWF|TAR|TIF|TIFF|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set Pragma "public"
  Header append Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
  </IfModule>
  </FilesMatch>
  
  <Ifmodule mod_php4.c>
    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value max_execution_time 30
    php_value max_input_time 60
    php_value memory_limit 32M
    php_value post_max_size 8M
    php_flag register_globals off
    php_flag display_errors off
    php_flag file_uploads on
    php_flag log_errors off
    php_flag output_buffering off
    php_flag register_argc_argv on
    php_flag magic_quotes_gpc  off
    php_flag magic_quotes_runtime off
    php_flag magic_quotes_sybase off
    php_flag mysql.allow_persistent off
    php_flag register_long_arrays on
    php_flag allow_url_fopen on
    php_flag cgi.force_redirect on
    php_flag enable_dl on
  </Ifmodule>
  
  <Ifmodule mod_php5.c>
    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value max_execution_time 30
    php_value max_input_time 60
    php_value memory_limit 32M
    php_value post_max_size 8M
    php_flag register_globals off
    php_flag display_errors off
    php_flag file_uploads on
    php_flag log_errors off
    php_flag output_buffering off
    php_flag register_argc_argv on
    php_flag magic_quotes_gpc  off
    php_flag magic_quotes_runtime off
    php_flag magic_quotes_sybase off
    php_flag mysql.allow_persistent off
    php_flag register_long_arrays on
    php_flag allow_url_fopen on
    php_flag cgi.force_redirect on
    php_flag enable_dl on
  </Ifmodule>




 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #22
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  May 2012
  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  2,570
  مورد پسند
  2,128 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 20.0
  میزان امتیاز
  306

  پیش فرض

  تا جایی که اطلاع دارم اینا واسه کش هستن

  کد:
  <IfModule mod_expires.c> ExpiresActive On ExpiresByType text/css "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month" ExpiresByType text/richtext "access plus 1 day" ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 day" ExpiresByType text/plain "access plus 1 day" ExpiresByType text/xsd "access plus 1 day" ExpiresByType text/xsl "access plus 1 day" ExpiresByType video/asf "access plus 1 month" ExpiresByType video/avi "access plus 1 month" ExpiresByType image/bmp "access plus 1 month" ExpiresByType application/java "access plus 1 month" ExpiresByType video/divx "access plus 1 month" ExpiresByType application/msword "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-msdownload "access plus 1 month" ExpiresByType image/gif "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-gzip "access plus 1 month" ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 month" ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-access "access plus 1 month" ExpiresByType audio/midi "access plus 1 month" ExpiresByType video/quicktime "access plus 1 month" ExpiresByType audio/mpeg "access plus 1 month" ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month" ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-project "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text "access plus 1 month" ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month" ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month" ExpiresByType image/png "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint "access plus 1 month" ExpiresByType audio/x-realaudio "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-tar "access plus 1 month" ExpiresByType image/tiff "access plus 1 month" ExpiresByType audio/wav "access plus 1 month" ExpiresByType audio/wma "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-write "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-excel "access plus 1 month" ExpiresByType application/zip "access plus 1 month" </IfModule>

  کاربر مقابل از Roach بابت این پست مفید تشکر کرده است:



 4. Top | #23
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  ورژن ویبولتین
  5
  سن
  23
  نوشته ها
  1,305
  مورد پسند
  204 بار
  نوشته های وبلاگ
  7
  اطلاعات
  Windows 8 Firefox 20.0
  میزان امتیاز
  140

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Roach نمایش پست ها
  تا جایی که اطلاع دارم اینا واسه کش هستن

  کد:
  <IfModule mod_expires.c> ExpiresActive On ExpiresByType text/css "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month" ExpiresByType text/richtext "access plus 1 day" ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 day" ExpiresByType text/plain "access plus 1 day" ExpiresByType text/xsd "access plus 1 day" ExpiresByType text/xsl "access plus 1 day" ExpiresByType video/asf "access plus 1 month" ExpiresByType video/avi "access plus 1 month" ExpiresByType image/bmp "access plus 1 month" ExpiresByType application/java "access plus 1 month" ExpiresByType video/divx "access plus 1 month" ExpiresByType application/msword "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-msdownload "access plus 1 month" ExpiresByType image/gif "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-gzip "access plus 1 month" ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 month" ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-access "access plus 1 month" ExpiresByType audio/midi "access plus 1 month" ExpiresByType video/quicktime "access plus 1 month" ExpiresByType audio/mpeg "access plus 1 month" ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month" ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-project "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text "access plus 1 month" ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month" ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month" ExpiresByType image/png "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint "access plus 1 month" ExpiresByType audio/x-realaudio "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-tar "access plus 1 month" ExpiresByType image/tiff "access plus 1 month" ExpiresByType audio/wav "access plus 1 month" ExpiresByType audio/wma "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-write "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-excel "access plus 1 month" ExpiresByType application/zip "access plus 1 month" </IfModule>
  خب دوست عزیز باید چیکار کنم الان این ها رو وردارم اگه باشه بهتر نیست؟

 5. Top | #24
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  May 2012
  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  2,570
  مورد پسند
  2,128 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 20.0
  میزان امتیاز
  306

  پیش فرض

  خب کلا کشی که خود مرورگر میکنه استاندارده
  الان توی این کدا ظاهرا همه چی یه ماهه کش میشه البته مطمئن نیستم
  ولی شما برشون دارید بعدش یه بار کش مرورگرتونو خالی کنید
  نه از طریق ctrl + f5
  به صورت دستی یعنی ctrl + shift + delete زو بزنید و فقط تیک caches رو بذارید باشه و بقیه رو بردارید
  و remove با این کار به احتمال قوی درست میشه

  کاربر مقابل از Roach بابت این پست مفید تشکر کرده است:



 6. Top | #25
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Jul 2012
  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  5,098
  مورد پسند
  4,184 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 20.0
  میزان امتیاز
  598

  پیش فرض

  کلا کد کش رو بردارید ، ویبولتین خودش با نصب vb Optimize به صورت درست و اصولی کش میکنه

  نیازی به htaccess نیست . مشکلاتی رو به وجود میاره

  کاربر مقابل از [email protected]d بابت این پست مفید تشکر کرده است:



 7. Top | #26
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  ورژن ویبولتین
  5
  سن
  23
  نوشته ها
  1,305
  مورد پسند
  204 بار
  نوشته های وبلاگ
  7
  اطلاعات
  Windows 8 Firefox 20.0
  میزان امتیاز
  140

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Roach نمایش پست ها
  خب کلا کشی که خود مرورگر میکنه استاندارده
  الان توی این کدا ظاهرا همه چی یه ماهه کش میشه البته مطمئن نیستم
  ولی شما برشون دارید بعدش یه بار کش مرورگرتونو خالی کنید
  نه از طریق ctrl + f5
  به صورت دستی یعنی ctrl + shift + delete زو بزنید و فقط تیک caches رو بذارید باشه و بقیه رو بردارید
  و remove با این کار به احتمال قوی درست میشه
  عزیز ماله من فارسی کدوم رو تیکش رو وردارم.


 8. Top | #27
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Jan 2012
  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  4,498
  مورد پسند
  2,939 بار
  نوشته های وبلاگ
  46
  اطلاعات
  Mac OS X Safari 4.0
  میزان امتیاز
  513

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط imaniy نمایش پست ها
  عزیز ماله من فارسی کدوم رو تیکش رو وردارم.

  فقط تیک کوکی رو بزنید و تیک بقیه رو بردارید

  کاربر مقابل از Amirhossein2015 بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 9. Top | #28
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  ورژن ویبولتین
  5
  سن
  23
  نوشته ها
  1,305
  مورد پسند
  204 بار
  نوشته های وبلاگ
  7
  اطلاعات
  Windows 8 Firefox 20.0
  میزان امتیاز
  140

  پیش فرض

  کد رو برداشتم و کش مرورگر رو هم طبق دستور بالا خالی کردم ولی بازم تاثیر نداشت اوفف

  دوستان خودم یکی دیگه داشتم رو گذاشتم ببینین خوبه اگه چیز اضافی داره لطفا پاک کنید؟

  کد:
  Redirect 301 http://www.cdn.jgame-forum.ir/  http://www.jgame-forum.ir/ # Comment the following line (add '#' at the beginning) # to disable mod_rewrite functions. # Please note: you still need to disable the hack in # the vbseo control panel to stop url rewrites. RewriteEngine On # Some servers require the Rewritebase directive to be # enabled (remove '#' at the beginning to activate) # Please note: when enabled, you must include the path # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/) #RewriteBase / #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.yourdomain\.com #RewriteRule (.*) http://www.yourdomain.com/forums/$1 [L,R=301] RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L] RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php) RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/ RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA] <ifModule mod_deflate.c="mod_deflate.c">  <filesMatch "\.(css|js|x?html?|php)$"=""\.(css|js|x?html?|php)$"">  SetOutputFilter DEFLATE  </filesMatch>  </ifModule> # BEGIN Compress text files <ifModule mod_deflate.c="mod_deflate.c">  <filesMatch "\.(css|js|x?html?|php)$"=""\.(css|js|x?html?|php)$"">  SetOutputFilter DEFLATE  </filesMatch>  </ifModule>  # END Compress text files # BEGIN Expire headers <ifModule mod_expires.c="mod_expires.c"> ExpiresActive On ExpiresDefault "access plus 1 seconds" ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds" ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds" ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds" ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds" ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds" ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds" ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds" </ifModule> # END Expire headers # BEGIN Cache-Control Headers <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c"> <filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"=""\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$""> Header set Cache-Control "max-age=2592000, public" </filesMatch> <filesMatch "\.(css)$"=""\.(css)$""> Header set Cache-Control "max-age=604800, public" </filesMatch> <filesMatch "\.(js)$"=""\.(js)$""> Header set Cache-Control "max-age=216000, private" </filesMatch> <filesMatch "\.(x?html?|php)$"=""\.(x?html?|php)$""> Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate" </filesMatch> </ifModule> # END Cache-Control Headers # BEGIN Turn ETags Off <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c"> Header unset ETag </ifModule> FileETag None # END Turn ETags Off <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c"> Header set Connection keep-alive </ifModule>  <IfModule mod_headers.c="mod_headers.c"> <FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$"=""\.(js|css|xml|gz)$""> Header append Vary: Accept-Encoding </FilesMatch> </IfModule>
  ویرایش توسط imaniy : 2013/05/08 در ساعت 06:30 PM دلیل: ادغام دو پست

 10. Top | #29
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  ورژن ویبولتین
  5
  سن
  23
  نوشته ها
  1,305
  مورد پسند
  204 بار
  نوشته های وبلاگ
  7
  اطلاعات
  Windows 8 Firefox 20.0
  میزان امتیاز
  140

  پیش فرض

  یه بنده خدا مشکل ما رو حل کنه اگه نشد ایراد نداره همون متن های خالی هم خوبه اگه کسی پیدا میشه اون فاصله های اضافی رو برام تو کد ها برداره اون کدهای اضافی که برای عکس بودن رو تو کدها برداره و عکس ها رو برام پاک کنه ممنون میشم کمک کنید. اگه کسی خواست این کارها رو انجام بده بهش ایندکس رو پ.خ کنم.

 11. Top | #30
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Jul 2012
  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  5,098
  مورد پسند
  4,184 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 20.0
  میزان امتیاز
  598

  پیش فرض

  نسخه ولید شده قالب پیوست شد ، امتحان کنید شاید مشکلتون حل شد
  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده
  • نوع فایل: zip ads.zip (505.3 کیلو بایت, 0 نمایش)


صفحه 3 از 3 نخستنخست 123

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •