وقتی به ادرس انجمنم forum.php رو اضافه میکنم دیر لود میشه و قالب بالا نمیاد
کسی میدونه مشکل از چیه؟