ارسال هر هزار پست به همراه 3 برچسب تنها 50 هزار تومان یعنی پستی 50 تک تومانی