این خطا برای چی در صفحه بعضی از کاربرها میاد پروفایلشون همه بهم ریخته یه سری کد و خطاب هست که با
Fatal error: is_member_of_blog(): $bloginfo['permissions'] not defined. in [path]/includes/blog_functions_shared.php on line 275
[COLOR=#000000]#0 vb_error_handler(256, is_member_of_blog(): $bloginfo['permissions'] not defined., /home/tehran98/vb/includes/blog_functions_shared.php, 275, Array ([userinfo] => Array ([userid] => 1,[temp] => ,[field1] => ,[field2] => ,[field3] => ,[field4] => ,[subfolders] => ,[pmfolders] => ,[buddylist] => 645 1142 1428 1469 1691 3174 5556 5868 6020 8706 9209 10372 10483 11006 11690 12154 12701 13477 13492 13509 13521 13602 14169 14331 14337 14616 14666 14678 14953 15049 15118 15125 15209 15279 15773 15944 15967 16093 16342 16565 16653 16995 17046 17313 18932 19191 19337 19532 19856 19874 19934 20283 20321 20393 20797 21114 21138,[ignorelist] => ,[signature] => [CENTER]در صورت پسندیدن مطلب دوست خود در انجمن از دکمه لایک و تشکر حتما استفاده کنید [B]بزن لایک و تا لایک نزده از دنیا
شروع میشه از بالای صفحه