به خاطر عید غدیر تمام موارد با 50 در صد تخفیف عرضه می شود