درود رفقا..

نخست بگم، که فاروم بنده، تو پوشه forum می باشد..

و بعد، من این تنظیمات Cookies و HTTP Header رو، اینطوری ست کردم :

خُب..
بیبینید مشکلی نمی داره ؟

همچنین، مسئله ای که اذیّت می کنه، اینه که، زمانیکه "خروج" می زنیم، بظاهر نشون میده خارج شدیم. لیک، زمانیکه ایندکس یا هر صفه دیه ای تو انجمن بریم، می بینیم که خارج "نـ"ـشدیم..
اینو چکارش می باس کرد ؟

پیش پیشکی سپاسم درین ســــــــاول سی..
کلبه دار