سلام من بارها تلاش کردم که تالار رو بروز کنم ولی هر سری خطا زیر رو میده 7% نرفته
میخوام از 4 به 5 کوچ کنم ولی نمیشه!
موقع بروز رسانی روی 7 % این خطا رو میده
رفتم دیدم در فایل vbulletin-widgets.xml خط 1345 که در باره این هست
کد:
<widget guid="vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845">
    <title>Announcement</title>
    <template>widget_announcement</template>
    <icon>module-icon-announcements.png</icon>
    <isthirdparty>0</isthirdparty>
    <category>Display</category>
    <cloneable>0</cloneable>
    <canbemultiple>1</canbemultiple>
  </widget>
خطا داده شده

کد:
Unexpected Text: <?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> Reference to undefined widget(s): vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_4-4eb423cfd69899.61732480 vbulletin-widget_9-4eb423cfd6a956.90724117 vbulletin-widget_1-4eb423cfd68cd8.93414606 vbulletin-widget_search-4eb423cfd6a5f3.08329785 vbulletin-widget_search-4eb423cfd6a5f3.08329785 vbulletin-widget_13-4eb423cfd6b6b0.89761798 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_5-4eb423cfd69bf4.53144655 vbulletin-widget_7-4eb423cfd6a2a9.88882814 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_5-4eb423cfd69bf4.53144655 vbulletin-widget_7-4eb423cfd6a2a9.88882814 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_6-4eb423cfd69f41.95279534 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_search_criteria-4eb423cfd6aca9.42470675 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_11-4eb423cfd6b002.64783616 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_forgot_password-4eb423cfd6dea7.34930847 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-contactus-4eb423cfd6dea7.34930857 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_12-4eb423cfd6b362.34901422 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_profile_sidebar-4eb423cfd6d811.94687666 vbulletin-widget_profile-4eb423cfd6d4b0.24011159 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_media-4eb423cfd6d802.93687555 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_photos-4eb423cfd6c410.69095735 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_settings-4eb423cfd6d166.73559252 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_search_results-4eb423cfd6ba10.05943316 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_privatemessages-4eb423cfd6dea7.34930839 vbulletin-widget_privatemessages-4eb423cfd6dea7.34930841 vbulletin-widget_privatemessages-4eb423cfd6dea7.34930842 vbulletin-widget_privatemessages-4eb423cfd6dea7.34930843 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_profile_sidebar-4eb423cfd6d811.94687666 vbulletin-widget_subscription-4eb423cfd6dea7.34930840 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_album-4eb423cfd6dea7.34930844 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_profile_sidebar-4eb423cfd6d811.94687666 vbulletin-widget_visitormessage-4eb423cfd6dea7.34930846 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_blogchanneldisplay-4eb423cfd6dea7.34930853 vbulletin-widget_blogsummary-4eb423cfd6dea7.34930852 vbulletin-widget_container-4eb423cfd6dea7.34930867 vbulletin-widget_search-4eb423cfd6a5f3.08329785 vbulletin-widget_13-4eb423cfd6b6b0.89761798 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_bloghome-4eb423cfd6dea7.34930849 vbulletin-widget_blogsidebar-4eb423cfd6dea7.34930851 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_blogadmin-4eb423cfd6dea7.34930848 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_newcontent-4eb423cfd6dea7.34930855 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_sgadmin-4eb423cfd6dea7.34930858 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_sgadmin-4eb423cfd6dea7.34930862 vbulletin-widget_groupsummary-4eb423cfd6dea7.34930863 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_sghome-4eb423cfd6dea7.34930859 vbulletin-widget_sgsidebar-4eb423cfd6dea7.34930861 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_groupsummary-4eb423cfd6dea7.34930863 vbulletin-widget_sgchanneldisplay-4eb423cfd6dea7.34930866 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_6-4eb423cfd69f41.95279534 vbulletin-widget_groupnodes-4eb423cfd6dea7.34930864 vbulletin-widget_sgcategories-4eb423cfd6dea7.34930860 vbulletin-widget_sgsidebar-4eb423cfd6dea7.34930861 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_sgcategorylist-4eb423cfd6dea7.34930865 vbulletin-widget_sgcategories-4eb423cfd6dea7.34930860 vbulletin-widget_sgsidebar-4eb423cfd6dea7.34930861 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_activate_user-4eb423cfd6dea7.34930868 vbulletin-widget_announcement-4eb423cfd6dea7.34930845 vbulletin-widget_activate_user-4eb423cfd6dea7.34930869 vbulletin-widget_coppa_form-4eb423cfd6dea7.34930871 						 					 					 				 			 			 			 		 	 		 			 			 				 					 					 					 						
من تمام تیبل ها رو به utf8_persian_ci گزاشتم و یک دست کردم تیبل ها رو
تمام فایل های xml هم اینکدینگ اش رو هم به utf-8 تقییر دادم دیگه نمیدونم باید چیکار کنم لطفا کمک کنین والا در موندم توش