سلام
وقت بخیر.
قالبم رو داشنم جاهای مختلف بررسی میکردم دیدم بیشترین اشکالاتش مربوط به معتبر نبودن این css ها بود
اگه میشه کد های زیر رو valid کنید.در ( The W3C CSS Validation Service )
کد:
.ui-bar-a{border:1px solid #2a2a2a;background:#111;color:#fff;font-weight:bold;text-shadow:0 -1px 1px #000;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#3c3c3c),to(#111));background-image:-webkit-linear-gradient(#3c3c3c,#111);background-image:-moz-linear-gradient(#3c3c3c,#111);background-image:-ms-linear-gradient(#3c3c3c,#111);background-image:-o-linear-gradient(#3c3c3c,#111);background-image:linear-gradient(#3c3c3c,#111)}.ui-bar-a,.ui-bar-a input,.ui-bar-a select,.ui-bar-a textarea,.ui-bar-a button{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-bar-a .ui-link-inherit{color:#fff}.ui-bar-a .ui-link{color:#7cc4e7;font-weight:bold}.ui-bar-a .ui-link:hover{color:#2489ce}.ui-bar-a .ui-link:active{color:#2489ce}.ui-bar-a .ui-link:visited{color:#2489ce}.ui-body-a,.ui-dialog.ui-overlay-a{border:1px solid #2a2a2a;background:#222;color:#fff;text-shadow:0 1px 0 #000;font-weight:normal;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#666),to(#222));background-image:-webkit-linear-gradient(#666,#222);background-image:-moz-linear-gradient(#666,#222);background-image:-ms-linear-gradient(#666,#222);background-image:-o-linear-gradient(#666,#222);background-image:linear-gradient(#666,#222)}.ui-body-a,.ui-body-a input,.ui-body-a select,.ui-body-a textarea,.ui-body-a button{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-body-a .ui-link-inherit{color:#fff}.ui-body-a .ui-link{color:#2489ce;font-weight:bold}.ui-body-a .ui-link:hover{color:#2489ce}.ui-body-a .ui-link:active{color:#2489ce}.ui-body-a .ui-link:visited{color:#2489ce}.ui-btn-up-a{border:1px solid #222;background:#333;font-weight:bold;color:#fff;text-shadow:0 -1px 1px #000;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#555),to(#333));background-image:-webkit-linear-gradient(#555,#333);background-image:-moz-linear-gradient(#555,#333);background-image:-ms-linear-gradient(#555,#333);background-image:-o-linear-gradient(#555,#333);background-image:linear-gradient(#555,#333)}.ui-btn-up-a a.ui-link-inherit{color:#fff}.ui-btn-hover-a{border:1px solid #000;background:#444;font-weight:bold;color:#fff;text-shadow:0 -1px 1px #000;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#666),to(#444));background-image:-webkit-linear-gradient(#666,#444);background-image:-moz-linear-gradient(#666,#444);background-image:-ms-linear-gradient(#666,#444);background-image:-o-linear-gradient(#666,#444);background-image:linear-gradient(#666,#444)}.ui-btn-hover-a a.ui-link-inherit{color:#fff}.ui-btn-down-a{border:1px solid #000;background:#3d3d3d;font-weight:bold;color:#fff;text-shadow:0 -1px 1px #000;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#333),to(#5a5a5a));background-image:-webkit-linear-gradient(#333,#5a5a5a);background-image:-moz-linear-gradient(#333,#5a5a5a);background-image:-ms-linear-gradient(#333,#5a5a5a);background-image:-o-linear-gradient(#333,#5a5a5a);background-image:linear-gradient(#333,#5a5a5a)}.ui-btn-down-a a.ui-link-inherit{color:#fff}.ui-btn-up-a,.ui-btn-hover-a,.ui-btn-down-a{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;text-decoration:none}.ui-bar-b{border:1px solid #456f9a;background:#5e87b0;color:#fff;font-weight:bold;text-shadow:0 -1px 1px #254f7a;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#81a8ce),to(#5e87b0));background-image:-webkit-linear-gradient(#81a8ce,#5e87b0);background-image:-moz-linear-gradient(#81a8ce,#5e87b0);background-image:-ms-linear-gradient(#81a8ce,#5e87b0);background-image:-o-linear-gradient(#81a8ce,#5e87b0);background-image:linear-gradient(#81a8ce,#5e87b0)}.ui-bar-b,.ui-bar-b input,.ui-bar-b select,.ui-bar-b textarea,.ui-bar-b button{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-bar-b .ui-link-inherit{color:#fff}.ui-bar-b .ui-link{color:#ddf0f8;font-weight:bold}.ui-bar-b .ui-link:hover{color:#ddf0f8}.ui-bar-b .ui-link:active{color:#ddf0f8}.ui-bar-b .ui-link:visited{color:#ddf0f8}.ui-body-b,.ui-dialog.ui-overlay-b{border:1px solid #c6c6c6;background:#ccc;color:#333;text-shadow:0 1px 0 #fff;font-weight:normal;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#e6e6e6),to(#ccc));background-image:-webkit-linear-gradient(#e6e6e6,#ccc);background-image:-moz-linear-gradient(#e6e6e6,#ccc);background-image:-ms-linear-gradient(#e6e6e6,#ccc);background-image:-o-linear-gradient(#e6e6e6,#ccc);background-image:linear-gradient(#e6e6e6,#ccc)}.ui-body-b,.ui-body-b input,.ui-body-b select,.ui-body-b textarea,.ui-body-b button{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-body-b .ui-link-inherit{color:#333}.ui-body-b .ui-link{color:#2489ce;font-weight:bold}.ui-body-b .ui-link:hover{color:#2489ce}.ui-body-b .ui-link:active{color:#2489ce}.ui-body-b .ui-link:visited{color:#2489ce}.ui-btn-up-b{border:1px solid #145072;background:#2567ab;font-weight:bold;color:#fff;text-shadow:0 -1px 1px #145072;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#5f9cc5),to(#396b9e));background-image:-webkit-linear-gradient(#5f9cc5,#396b9e);background-image:-moz-linear-gradient(#5f9cc5,#396b9e);background-image:-ms-linear-gradient(#5f9cc5,#396b9e);background-image:-o-linear-gradient(#5f9cc5,#396b9e);background-image:linear-gradient(#5f9cc5,#396b9e)}.ui-btn-up-b a.ui-link-inherit{color:#fff}.ui-btn-hover-b{border:1px solid #00516e;background:#4b88b6;font-weight:bold;color:#fff;text-shadow:0 -1px 1px #014d68;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#72b0d4),to(#4b88b6));background-image:-webkit-linear-gradient(#72b0d4,#4b88b6);background-image:-moz-linear-gradient(#72b0d4,#4b88b6);background-image:-ms-linear-gradient(#72b0d4,#4b88b6);background-image:-o-linear-gradient(#72b0d4,#4b88b6);background-image:linear-gradient(#72b0d4,#4b88b6)}.ui-btn-hover-b a.ui-link-inherit{color:#fff}.ui-btn-down-b{border:1px solid #225377;background:#4e89c5;font-weight:bold;color:#fff;text-shadow:0 -1px 1px #225377;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#396b9e),to(#4e89c5));background-image:-webkit-linear-gradient(#396b9e,#4e89c5);background-image:-moz-linear-gradient(#396b9e,#4e89c5);background-image:-ms-linear-gradient(#396b9e,#4e89c5);background-image:-o-linear-gradient(#396b9e,#4e89c5);background-image:linear-gradient(#396b9e,#4e89c5)}.ui-btn-down-b a.ui-link-inherit{color:#fff}.ui-btn-up-b,.ui-btn-hover-b,.ui-btn-down-b{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;text-decoration:none}.ui-bar-c{border:1px solid #b3b3b3;background:#e9eaeb;color:#3e3e3e;font-weight:bold;text-shadow:0 1px 1px #fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#f0f0f0),to(#e9eaeb));background-image:-webkit-linear-gradient(#f0f0f0,#e9eaeb);background-image:-moz-linear-gradient(#f0f0f0,#e9eaeb);background-image:-ms-linear-gradient(#f0f0f0,#e9eaeb);background-image:-o-linear-gradient(#f0f0f0,#e9eaeb);background-image:linear-gradient(#f0f0f0,#e9eaeb)}.ui-bar-c .ui-link-inherit{color:#3e3e3e}.ui-bar-c .ui-link{color:#7cc4e7;font-weight:bold}.ui-bar-c .ui-link:hover{color:#2489ce}.ui-bar-c .ui-link:active{color:#2489ce}.ui-bar-c .ui-link:visited{color:#2489ce}.ui-bar-c,.ui-bar-c input,.ui-bar-c select,.ui-bar-c textarea,.ui-bar-c button{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-body-c,.ui-dialog.ui-overlay-c{border:1px solid #b3b3b3;color:#333;text-shadow:0 1px 0 #fff;background:#f0f0f0;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#eee),to(#ddd));background-image:-webkit-linear-gradient(#eee,#ddd);background-image:-moz-linear-gradient(#eee,#ddd);background-image:-ms-linear-gradient(#eee,#ddd);background-image:-o-linear-gradient(#eee,#ddd);background-image:linear-gradient(#eee,#ddd)}.ui-body-c,.ui-body-c input,.ui-body-c select,.ui-body-c textarea,.ui-body-c button{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-body-c .ui-link-inherit{color:#333}.ui-body-c .ui-link{color:#2489ce;font-weight:bold}.ui-body-c .ui-link:hover{color:#2489ce}.ui-body-c .ui-link:active{color:#2489ce}.ui-body-c .ui-link:visited{color:#2489ce}.ui-btn-up-c{border:1px solid #ccc;background:#eee;font-weight:bold;color:#444;text-shadow:0 1px 1px #f6f6f6;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#fdfdfd),to(#eee));background-image:-webkit-linear-gradient(#fdfdfd,#eee);background-image:-moz-linear-gradient(#fdfdfd,#eee);background-image:-ms-linear-gradient(#fdfdfd,#eee);background-image:-o-linear-gradient(#fdfdfd,#eee);background-image:linear-gradient(#fdfdfd,#eee)}.ui-btn-up-c a.ui-link-inherit{color:#2f3e46}.ui-btn-hover-c{border:1px solid #bbb;background:#dadada;font-weight:bold;color:#101010;text-shadow:0 1px 1px #fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#ededed),to(#dadada));background-image:-webkit-linear-gradient(#ededed,#dadada);background-image:-moz-linear-gradient(#ededed,#dadada);background-image:-ms-linear-gradient(#ededed,#dadada);background-image:-o-linear-gradient(#ededed,#dadada);background-image:linear-gradient(#ededed,#dadada)}.ui-btn-hover-c a.ui-link-inherit{color:#2f3e46}.ui-btn-down-c{border:1px solid #808080;background:#fdfdfd;font-weight:bold;color:#111;text-shadow:0 1px 1px #fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#eee),to(#fdfdfd));background-image:-webkit-linear-gradient(#eee,#fdfdfd);background-image:-moz-linear-gradient(#eee,#fdfdfd);background-image:-ms-linear-gradient(#eee,#fdfdfd);background-image:-o-linear-gradient(#eee,#fdfdfd);background-image:linear-gradient(#eee,#fdfdfd)}.ui-btn-down-c a.ui-link-inherit{color:#2f3e46}.ui-btn-up-c,.ui-btn-hover-c,.ui-btn-down-c{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;text-decoration:none}.ui-bar-d{border:1px solid #ccc;background:#bbb;color:#333;text-shadow:0 1px 0 #eee;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#ddd),to(#bbb));background-image:-webkit-linear-gradient(#ddd,#bbb);background-image:-moz-linear-gradient(#ddd,#bbb);background-image:-ms-linear-gradient(#ddd,#bbb);background-image:-o-linear-gradient(#ddd,#bbb);background-image:linear-gradient(#ddd,#bbb)}.ui-bar-d,.ui-bar-d input,.ui-bar-d select,.ui-bar-d textarea,.ui-bar-d button{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-bar-d .ui-link-inherit{color:#333}.ui-bar-d .ui-link{color:#2489ce;font-weight:bold}.ui-bar-d .ui-link:hover{color:#2489ce}.ui-bar-d .ui-link:active{color:#2489ce}.ui-bar-d .ui-link:visited{color:#2489ce}.ui-body-d,.ui-dialog.ui-overlay-d{border:1px solid #ccc;color:#333;text-shadow:0 1px 0 #fff;background:#fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#fff),to(#fff));background-image:-webkit-linear-gradient(#fff,#fff);background-image:-moz-linear-gradient(#fff,#fff);background-image:-ms-linear-gradient(#fff,#fff);background-image:-o-linear-gradient(#fff,#fff);background-image:linear-gradient(#fff,#fff)}.ui-body-d,.ui-body-d input,.ui-body-d select,.ui-body-d textarea,.ui-body-d button{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-body-d .ui-link-inherit{color:#333}.ui-body-d .ui-link{color:#2489ce;font-weight:bold}.ui-body-d .ui-link:hover{color:#2489ce}.ui-body-d .ui-link:active{color:#2489ce}.ui-body-d .ui-link:visited{color:#2489ce}.ui-btn-up-d{border:1px solid #ccc;background:#fff;font-weight:bold;color:#444;text-shadow:0 1px 1px #fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#fff),to(#fff));background-image:-webkit-linear-gradient(#fff,#fff);background-image:-moz-linear-gradient(#fff,#fff);background-image:-ms-linear-gradient(#fff,#fff);background-image:-o-linear-gradient(#fff,#fff);background-image:linear-gradient(#fff,#fff)}.ui-btn-up-d a.ui-link-inherit{color:#333}.ui-btn-hover-d{border:1px solid #aaa;background:#eee;font-weight:bold;color:#222;cursor:pointer;text-shadow:0 1px 1px #fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#fdfdfd),to(#eee));background-image:-webkit-linear-gradient(#fdfdfd,#eee);background-image:-moz-linear-gradient(#fdfdfd,#eee);background-image:-ms-linear-gradient(#fdfdfd,#eee);background-image:-o-linear-gradient(#fdfdfd,#eee);background-image:linear-gradient(#fdfdfd,#eee)}.ui-btn-hover-d a.ui-link-inherit{color:#222}.ui-btn-down-d{border:1px solid #aaa;background:#fff;font-weight:bold;color:#111;text-shadow:0 1px 1px #fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#eee),to(#fff));background-image:-webkit-linear-gradient(#eee,#fff);background-image:-moz-linear-gradient(#eee,#fff);background-image:-ms-linear-gradient(#eee,#fff);background-image:-o-linear-gradient(#eee,#fff);background-image:linear-gradient(#eee,#fff)}.ui-btn-down-d a.ui-link-inherit{color:#111}.ui-btn-up-d,.ui-btn-hover-d,.ui-btn-down-d{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;text-decoration:none}.ui-bar-e{border:1px solid #f7c942;background:#fadb4e;color:#333;text-shadow:0 1px 0 #fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#fceda7),to(#fadb4e));background-image:-webkit-linear-gradient(#fceda7,#fadb4e);background-image:-moz-linear-gradient(#fceda7,#fadb4e);background-image:-ms-linear-gradient(#fceda7,#fadb4e);background-image:-o-linear-gradient(#fceda7,#fadb4e);background-image:linear-gradient(#fceda7,#fadb4e)}.ui-bar-e,.ui-bar-e input,.ui-bar-e select,.ui-bar-e textarea,.ui-bar-e button{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-bar-e .ui-link-inherit{color:#333}.ui-bar-e .ui-link{color:#2489ce;font-weight:bold}.ui-bar-e .ui-link:hover{color:#2489ce}.ui-bar-e .ui-link:active{color:#2489ce}.ui-bar-e .ui-link:visited{color:#2489ce}.ui-body-e,.ui-dialog.ui-overlay-e{border:1px solid #f7c942;color:#333;text-shadow:0 1px 0 #fff;background:#faeb9e;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#fff),to(#faeb9e));background-image:-webkit-linear-gradient(#fff,#faeb9e);background-image:-moz-linear-gradient(#fff,#faeb9e);background-image:-ms-linear-gradient(#fff,#faeb9e);background-image:-o-linear-gradient(#fff,#faeb9e);background-image:linear-gradient(#fff,#faeb9e)}.ui-body-e,.ui-body-e input,.ui-body-e select,.ui-body-e textarea,.ui-body-e button{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-body-e .ui-link-inherit{color:#333}.ui-body-e .ui-link{color:#2489ce;font-weight:bold}.ui-body-e .ui-link:hover{color:#2489ce}.ui-body-e .ui-link:active{color:#2489ce}.ui-body-e .ui-link:visited{color:#2489ce}.ui-btn-up-e{border:1px solid #f7c942;background:#fadb4e;font-weight:bold;color:#333;text-shadow:0 1px 0 #fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#fceda7),to(#fadb4e));background-image:-webkit-linear-gradient(#fceda7,#fadb4e);background-image:-moz-linear-gradient(#fceda7,#fadb4e);background-image:-ms-linear-gradient(#fceda7,#fadb4e);background-image:-o-linear-gradient(#fceda7,#fadb4e);background-image:linear-gradient(#fceda7,#fadb4e)}.ui-btn-up-e a.ui-link-inherit{color:#333}.ui-btn-hover-e{border:1px solid #e79952;background:#fbe26f;font-weight:bold;color:#111;text-shadow:0 1px 1px #fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#fcf0b5),to(#fbe26f));background-image:-webkit-linear-gradient(#fcf0b5,#fbe26f);background-image:-moz-linear-gradient(#fcf0b5,#fbe26f);background-image:-ms-linear-gradient(#fcf0b5,#fbe26f);background-image:-o-linear-gradient(#fcf0b5,#fbe26f);background-image:linear-gradient(#fcf0b5,#fbe26f)}.ui-btn-hover-e a.ui-link-inherit{color:#333}.ui-btn-down-e{border:1px solid #f7c942;background:#fceda7;font-weight:bold;color:#111;text-shadow:0 1px 1px #fff;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#fadb4e),to(#fceda7));background-image:-webkit-linear-gradient(#fadb4e,#fceda7);background-image:-moz-linear-gradient(#fadb4e,#fceda7);background-image:-ms-linear-gradient(#fadb4e,#fceda7);background-image:-o-linear-gradient(#fadb4e,#fceda7);background-image:linear-gradient(#fadb4e,#fceda7)}.ui-btn-down-e a.ui-link-inherit{color:#333}.ui-btn-up-e,.ui-btn-hover-e,.ui-btn-down-e{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;text-decoration:none}a.ui-link-inherit{text-decoration:none!important}.ui-btn-active{border:1px solid #155678;background:#4596ce;font-weight:bold;color:#fff;cursor:pointer;text-shadow:0 -1px 1px #145072;text-decoration:none;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#85bae4),to(#5393c5));background-image:-webkit-linear-gradient(#85bae4,#5393c5);background-image:-moz-linear-gradient(#85bae4,#5393c5);background-image:-ms-linear-gradient(#85bae4,#5393c5);background-image:-o-linear-gradient(#85bae4,#5393c5);background-image:linear-gradient(#85bae4,#5393c5);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif}.ui-btn-active a.ui-link-inherit{color:#fff}.ui-btn-inner{border-top:1px solid #fff;border-color:rgba(255,255,255,.3)}.ui-corner-tl{-moz-border-radius-topleft:.6em;-webkit-border-top-left-radius:.6em;border-top-left-radius:.6em}.ui-corner-tr{-moz-border-radius-topright:.6em;-webkit-border-top-right-radius:.6em;border-top-right-radius:.6em}.ui-corner-bl{-moz-border-radius-bottomleft:.6em;-webkit-border-bottom-left-radius:.6em;border-bottom-left-radius:.6em}.ui-corner-br{-moz-border-radius-bottomright:.6em;-webkit-border-bottom-right-radius:.6em;border-bottom-right-radius:.6em}.ui-corner-top{-moz-border-radius-topleft:.6em;-webkit-border-top-left-radius:.6em;border-top-left-radius:.6em;-moz-border-radius-topright:.6em;-webkit-border-top-right-radius:.6em;border-top-right-radius:.6em}.ui-corner-bottom{-moz-border-radius-bottomleft:.6em;-webkit-border-bottom-left-radius:.6em;border-bottom-left-radius:.6em;-moz-border-radius-bottomright:.6em;-webkit-border-bottom-right-radius:.6em;border-bottom-right-radius:.6em}.ui-corner-right{-moz-border-radius-topright:.6em;-webkit-border-top-right-radius:.6em;border-top-right-radius:.6em;-moz-border-radius-bottomright:.6em;-webkit-border-bottom-right-radius:.6em;border-bottom-right-radius:.6em}.ui-corner-left{-moz-border-radius-topleft:.6em;-webkit-border-top-left-radius:.6em;border-top-left-radius:.6em;-moz-border-radius-bottomleft:.6em;-webkit-border-bottom-left-radius:.6em;border-bottom-left-radius:.6em}.ui-corner-all{-moz-border-radius:.6em;-webkit-border-radius:.6em;border-radius:.6em}.ui-corner-none{-moz-border-radius:0;-webkit-border-radius:0;border-radius:0}.ui-br{border-bottom:#828282;border-bottom:rgba(130,130,130,.3);border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid}.ui-disabled{opacity:.3}.ui-disabled,.ui-disabled a{pointer-events:none;cursor:default}.ui-icon,.ui-icon-searchfield:after{background:#666;background:rgba(0,0,0,.4);background-image:url(images/icons-18-white.png);background-repeat:no-repeat;-moz-border-radius:9px;-webkit-border-radius:9px;border-radius:9px}.ui-icon-alt{background:#fff;background:rgba(255,255,255,.3);background-image:url(images/icons-18-black.png);background-repeat:no-repeat}@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:1.5),only screen and (min--moz-device-pixel-ratio:1.5),only screen and (min-resolution:240dpi){.ui-icon-plus,.ui-icon-minus,.ui-icon-delete,.ui-icon-arrow-r,.ui-icon-arrow-l,.ui-icon-arrow-u,.ui-icon-arrow-d,.ui-icon-check,.ui-icon-gear,.ui-icon-refresh,.ui-icon-forward,.ui-icon-back,.ui-icon-grid,.ui-icon-star,.ui-icon-alert,.ui-icon-info,.ui-icon-home,.ui-icon-search,.ui-icon-searchfield:after,.ui-icon-checkbox-off,.ui-icon-checkbox-on,.ui-icon-radio-off,.ui-icon-radio-on{background-image:url(images/icons-36-white.png);-moz-background-size:776px 18px;-o-background-size:776px 18px;-webkit-background-size:776px 18px;background-size:776px 18px}.ui-icon-alt{background-image:url(images/icons-36-black.png)}}.ui-icon-plus{background-position:-0 50%}.ui-icon-minus{background-position:-36px 50%}.ui-icon-delete{background-position:-72px 50%}.ui-icon-arrow-r{background-position:-108px 50%}.ui-icon-arrow-l{background-position:-144px 50%}.ui-icon-arrow-u{background-position:-180px 50%}.ui-icon-arrow-d{background-position:-216px 50%}.ui-icon-check{background-position:-252px 50%}.ui-icon-gear{background-position:-288px 50%}.ui-icon-refresh{background-position:-324px 50%}.ui-icon-forward{background-position:-360px 50%}.ui-icon-back{background-position:-396px 50%}.ui-icon-grid{background-position:-432px 50%}.ui-icon-star{background-position:-468px 50%}.ui-icon-alert{background-position:-504px 50%}.ui-icon-info{background-position:-540px 50%}.ui-icon-home{background-position:-576px 50%}.ui-icon-search,.ui-icon-searchfield:after{background-position:-612px 50%}.ui-icon-checkbox-off{background-position:-684px 50%}.ui-icon-checkbox-on{background-position:-648px 50%}.ui-icon-radio-off{background-position:-756px 50%}.ui-icon-radio-on{background-position:-720px 50%}.ui-checkbox .ui-icon{-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px}.ui-icon-checkbox-off,.ui-icon-radio-off{background-color:transparent}.ui-checkbox-on .ui-icon,.ui-radio-on .ui-icon{background-color:#4596ce}.ui-icon-loading{background-image:url(images/ajax-loader.png);width:40px;height:40px;-moz-border-radius:20px;-webkit-border-radius:20px;border-radius:20px;background-size:35px 35px}.ui-btn-corner-tl{-moz-border-radius-topleft:1em;-webkit-border-top-left-radius:1em;border-top-left-radius:1em}.ui-btn-corner-tr{-moz-border-radius-topright:1em;-webkit-border-top-right-radius:1em;border-top-right-radius:1em}.ui-btn-corner-bl{-moz-border-radius-bottomleft:1em;-webkit-border-bottom-left-radius:1em;border-bottom-left-radius:1em}.ui-btn-corner-br{-moz-border-radius-bottomright:1em;-webkit-border-bottom-right-radius:1em;border-bottom-right-radius:1em}.ui-btn-corner-top{-moz-border-radius-topleft:1em;-webkit-border-top-left-radius:1em;border-top-left-radius:1em;-moz-border-radius-topright:1em;-webkit-border-top-right-radius:1em;border-top-right-radius:1em}.ui-btn-corner-bottom{-moz-border-radius-bottomleft:1em;-webkit-border-bottom-left-radius:1em;border-bottom-left-radius:1em;-moz-border-radius-bottomright:1em;-webkit-border-bottom-right-radius:1em;border-bottom-right-radius:1em}.ui-btn-corner-right{-moz-border-radius-topright:1em;-webkit-border-top-right-radius:1em;border-top-right-radius:1em;-moz-border-radius-bottomright:1em;-webkit-border-bottom-right-radius:1em;border-bottom-right-radius:1em}.ui-btn-corner-left{-moz-border-radius-topleft:1em;-webkit-border-top-left-radius:1em;border-top-left-radius:1em;-moz-border-radius-bottomleft:1em;-webkit-border-bottom-left-radius:1em;border-bottom-left-radius:1em}.ui-btn-corner-all{-moz-border-radius:1em;-webkit-border-radius:1em;border-radius:1em}.ui-corner-tl,.ui-corner-tr,.ui-corner-bl,.ui-corner-br,.ui-corner-top,.ui-corner-bottom,.ui-corner-right,.ui-corner-left,.ui-corner-all,.ui-btn-corner-tl,.ui-btn-corner-tr,.ui-btn-corner-bl,.ui-btn-corner-br,.ui-btn-corner-top,.ui-btn-corner-bottom,.ui-btn-corner-right,.ui-btn-corner-left,.ui-btn-corner-all{-webkit-background-clip:padding-box;-moz-background-clip:padding;background-clip:padding-box}.ui-overlay{background:#666;opacity:.5;######:Alpha(Opacity=50);position:absolute;width:100%;height:100%}.ui-overlay-shadow{-moz-box-shadow:0 0 12px rgba(0,0,0,.6);-webkit-box-shadow:0 0 12px rgba(0,0,0,.6);box-shadow:0 0 12px rgba(0,0,0,.6)}.ui-shadow{-moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.3);-webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.3);box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.3)}.ui-bar-a .ui-shadow,.ui-bar-b .ui-shadow,.ui-bar-c .ui-shadow{-moz-box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.3);-webkit-box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.3);box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.3)}.ui-shadow-inset{-moz-box-shadow:inset 0 1px 4px rgba(0,0,0,.2);-webkit-box-shadow:inset 0 1px 4px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:inset 0 1px 4px rgba(0,0,0,.2)}.ui-icon-shadow{-moz-box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.4);-webkit-box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.4);box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.4)}.ui-focus{-moz-box-shadow:0 0 12px #387bbe;-webkit-box-shadow:0 0 12px #387bbe;box-shadow:0 0 12px #387bbe}.ui-mobile-nosupport-boxshadow *{-moz-box-shadow:none!important;-webkit-box-shadow:none!important;box-shadow:none!important}.ui-mobile-nosupport-boxshadow .ui-focus{outline-width:2px}.ui-mobile,.ui-mobile body{height:100%}.ui-mobile fieldset,.ui-page{padding:0;margin:0}.ui-mobile a img,.ui-mobile fieldset{border:0}.ui-mobile-viewport{margin:0;overflow-x:visible;-webkit-text-size-adjust:none;-ms-text-size-adjust:none;-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0)}body.ui-mobile-viewport,div.ui-mobile-viewport{overflow-x:hidden}.ui-mobile [data-role=page],.ui-mobile [data-role=dialog],.ui-page{top:0;left:0;width:100%;min-height:100%;position:absolute;display:none;border:0}.ui-mobile .ui-page-active{display:block;overflow:visible}.ui-page{outline:0}@media screen and (orientation:portrait){.ui-mobile,.ui-mobile .ui-page{min-height:420px}}@media screen and (orientation:landscape){.ui-mobile,.ui-mobile .ui-page{min-height:300px}}.ui-page.ui-mobile-touch-overflow,.ui-mobile-touch-overflow.ui-native-fixed .ui-content{overflow:auto;height:100%;-webkit-overflow-scrolling:touch;-moz-overflow-scrolling:touch;-o-overflow-scrolling:touch;-ms-overflow-scrolling:touch;overflow-scrolling:touch}.ui-page.ui-mobile-touch-overflow,.ui-page.ui-mobile-touch-overflow *{-webkit-transform:rotateY(0)}.ui-page.ui-mobile-pre-transition{display:block}.ui-loading .ui-mobile-viewport{overflow:hidden!important}.ui-loading .ui-loader{display:block}.ui-loading .ui-page{overflow:hidden}.ui-loader{display:none;position:absolute;opacity:.85;z-index:100;left:50%;width:200px;margin-left:-130px;margin-top:-35px;padding:10px 30px}.ui-loader h1{font-size:15px;text-align:center}.ui-loader .ui-icon{position:static;display:block;opacity:.9;margin:0 auto;width:35px;height:35px;background-color:transparent}.ui-mobile-rendering>*{visibility:hidden}.ui-bar,.ui-body{position:relative;padding:.4em 15px;overflow:hidden;display:block;clear:both}.ui-bar{font-size:16px;margin:0}.ui-bar h1,.ui-bar h2,.ui-bar h3,.ui-bar h4,.ui-bar h5,.ui-bar h6{margin:0;padding:0;font-size:16px;display:inline-block}.ui-header,.ui-footer{display:block}.ui-page .ui-header,.ui-page .ui-footer{position:relative}.ui-header .ui-btn-left{position:absolute;left:10px;top:.4em}.ui-header .ui-btn-right{position:absolute;right:10px;top:.4em}.ui-header .ui-title,.ui-footer .ui-title{min-height:1.1em;text-align:center;font-size:16px;display:block;margin:.6em 90px .8em;padding:0;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;outline:0!important}.ui-footer .ui-title{margin:.6em 15px .8em}.ui-content{border-width:0;overflow:visible;overflow-x:hidden;padding:15px}.ui-page-fullscreen .ui-content{padding:0}.ui-mobile-touch-overflow.ui-page.ui-native-fixed,.ui-mobile-touch-overflow.ui-page.ui-native-fullscreen{overflow:visible}.ui-mobile-touch-overflow.ui-native-fixed .ui-header,.ui-mobile-touch-overflow.ui-native-fixed .ui-footer{position:fixed;left:0;right:0;top:0;z-index:200}.ui-mobile-touch-overflow.ui-page.ui-native-fixed .ui-footer{top:auto;bottom:0}.ui-mobile-touch-overflow.ui-native-fixed .ui-content{padding-top:2.5em;padding-bottom:3em;top:0;bottom:0;height:auto;position:absolute}.ui-mobile-touch-overflow.ui-native-fullscreen .ui-content{padding-top:0;padding-bottom:0}.ui-mobile-touch-overflow.ui-native-fullscreen .ui-header,.ui-mobile-touch-overflow.ui-native-fullscreen .ui-footer{opacity:.9}.ui-native-bars-hidden{display:none}.ui-icon{width:18px;height:18px}.ui-fullscreen img{max-width:100%}.ui-nojs{position:absolute;left:-9999px}.ui-hide-label label,.ui-hidden-accessible{position:absolute!important;left:-9999px;clip:rect(1px 1px 1px 1px);clip:rect(1px,1px,1px,1px)}.spin{-webkit-transform:rotate(360deg);-webkit-animation-name:spin;-webkit-animation-duration:1s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:linear}@-webkit-keyframes spin{from{-webkit-transform:rotate(0deg)}to{-webkit-transform:rotate(360deg)}}.in,.out{-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-duration:350ms}.slide.out{-webkit-transform:translateX(-100%);-webkit-animation-name:slideouttoleft}.slide.in{-webkit-transform:translateX(0);-webkit-animation-name:slideinfromright}.slide.out.reverse{-webkit-transform:translateX(100%);-webkit-animation-name:slideouttoright}.slide.in.reverse{-webkit-transform:translateX(0);-webkit-animation-name:slideinfromleft}.slideup.out{-webkit-animation-name:dontmove;z-index:0}.slideup.in{-webkit-transform:translateY(0);-webkit-animation-name:slideinfrombottom;z-index:10}.slideup.in.reverse{z-index:0;-webkit-animation-name:dontmove}.slideup.out.reverse{-webkit-transform:translateY(100%);z-index:10;-webkit-animation-name:slideouttobottom}.slidedown.out{-webkit-animation-name:dontmove;z-index:0}.slidedown.in{-webkit-transform:translateY(0);-webkit-animation-name:slideinfromtop;z-index:10}.slidedown.in.reverse{z-index:0;-webkit-animation-name:dontmove}.slidedown.out.reverse{-webkit-transform:translateY(-100%);z-index:10;-webkit-animation-name:slideouttotop}@-webkit-keyframes slideinfromright{from{-webkit-transform:translateX(100%)}to{-webkit-transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes slideinfromleft{from{-webkit-transform:translateX(-100%)}to{-webkit-transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes slideouttoleft{from{-webkit-transform:translateX(0)}to{-webkit-transform:translateX(-100%)}}@-webkit-keyframes slideouttoright{from{-webkit-transform:translateX(0)}to{-webkit-transform:translateX(100%)}}@-webkit-keyframes slideinfromtop{from{-webkit-transform:translateY(-100%)}to{-webkit-transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes slideinfrombottom{from{-webkit-transform:translateY(100%)}to{-webkit-transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes slideouttobottom{from{-webkit-transform:translateY(0)}to{-webkit-transform:translateY(100%)}}@-webkit-keyframes slideouttotop{from{-webkit-transform:translateY(0)}to{-webkit-transform:translateY(-100%)}}@-webkit-keyframes fadein{from{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes fadeout{from{opacity:1}to{opacity:0}}.fade.out{z-index:0;-webkit-animation-name:fadeout}.fade.in{opacity:1;z-index:10;-webkit-animation-name:fadein}.viewport-flip{-webkit-perspective:1000;position:absolute}.ui-mobile-viewport-transitioning,.ui-mobile-viewport-transitioning .ui-page{width:100%;height:100%;overflow:hidden}.flip{-webkit-animation-duration:.65s;-webkit-backface-visibility:hidden;-webkit-transform:translateX(0)}.flip.out{-webkit-transform:rotateY(-180deg) scale(.8);-webkit-animation-name:flipouttoleft}.flip.in{-webkit-transform:rotateY(0) scale(1);-webkit-animation-name:flipinfromleft}.flip.out.reverse{-webkit-transform:rotateY(180deg) scale(.8);-webkit-animation-name:flipouttoright}.flip.in.reverse{-webkit-transform:rotateY(0) scale(1);-webkit-animation-name:flipinfromright}@-webkit-keyframes flipinfromright{from{-webkit-transform:rotateY(-180deg) scale(.8)}to{-webkit-transform:rotateY(0) scale(1)}}@-webkit-keyframes flipinfromleft{from{-webkit-transform:rotateY(180deg) scale(.8)}to{-webkit-transform:rotateY(0) scale(1)}}@-webkit-keyframes flipouttoleft{from{-webkit-transform:rotateY(0) scale(1)}to{-webkit-transform:rotateY(-180deg) scale(.8)}}@-webkit-keyframes flipouttoright{from{-webkit-transform:rotateY(0) scale(1)}to{-webkit-transform:rotateY(180deg) scale(.8)}}@-webkit-keyframes dontmove{from{opacity:1}to{opacity:1}}.pop{-webkit-transform-origin:50% 50%}.pop.in{-webkit-transform:scale(1);opacity:1;-webkit-animation-name:popin;z-index:10}.pop.in.reverse{z-index:0;-webkit-animation-name:dontmove}.pop.out.reverse{-webkit-transform:scale(.2);opacity:0;-webkit-animation-name:popout;z-index:10}@-webkit-keyframes popin{from{-webkit-transform:scale(.2);opacity:0}to{-webkit-transform:scale(1);opacity:1}}@-webkit-keyframes popout{from{-webkit-transform:scale(1);opacity:1}to{-webkit-transform:scale(.2);opacity:0}}.ui-grid-a,.ui-grid-b,.ui-grid-c,.ui-grid-d{overflow:hidden}.ui-block-a,.ui-block-b,.ui-block-c,.ui-block-d,.ui-block-e{margin:0;padding:0;border:0;float:left;min-height:1px}.ui-grid-solo .ui-block-a{width:100%;float:none}.ui-grid-a .ui-block-a,.ui-grid-a .ui-block-b{width:50%}.ui-grid-a .ui-block-a{clear:left}.ui-grid-b .ui-block-a,.ui-grid-b .ui-block-b,.ui-grid-b .ui-block-c{width:33.333%}.ui-grid-b .ui-block-a{clear:left}.ui-grid-c .ui-block-a,.ui-grid-c .ui-block-b,.ui-grid-c .ui-block-c,.ui-grid-c .ui-block-d{width:25%}.ui-grid-c .ui-block-a{clear:left}.ui-grid-d .ui-block-a,.ui-grid-d .ui-block-b,.ui-grid-d .ui-block-c,.ui-grid-d .ui-block-d,.ui-grid-d .ui-block-e{width:20%}.ui-grid-d .ui-block-a{clear:left}.ui-header,.ui-footer,.ui-page-fullscreen .ui-header,.ui-page-fullscreen .ui-footer{position:absolute;overflow:hidden;width:100%;border-left-width:0;border-right-width:0}.ui-header-fixed,.ui-footer-fixed{z-index:1000;-webkit-transform:translateZ(0)}.ui-footer-duplicate,.ui-page-fullscreen .ui-fixed-inline{display:none}.ui-page-fullscreen .ui-header,.ui-page-fullscreen .ui-footer{opacity:.9}.ui-navbar{overflow:hidden}.ui-navbar ul,.ui-navbar-expanded ul{list-style:none;padding:0;margin:0;position:relative;display:block;border:0}.ui-navbar-collapsed ul{float:left;width:75%;margin-right:-2px}.ui-navbar-collapsed .ui-navbar-toggle{float:left;width:25%}.ui-navbar li.ui-navbar-truncate{position:absolute;left:-9999px;top:-9999px}.ui-navbar li .ui-btn,.ui-navbar .ui-navbar-toggle .ui-btn{display:block;font-size:12px;text-align:center;margin:0;border-right-width:0}.ui-navbar li .ui-btn{margin-right:-1px}.ui-navbar li .ui-btn:last-child{margin-right:0}.ui-header .ui-navbar li .ui-btn,.ui-header .ui-navbar .ui-navbar-toggle .ui-btn,.ui-footer .ui-navbar li .ui-btn,.ui-footer .ui-navbar .ui-navbar-toggle .ui-btn{border-top-width:0;border-bottom-width:0}.ui-navbar .ui-btn-inner{padding-left:2px;padding-right:2px}.ui-navbar-noicons li .ui-btn .ui-btn-inner,.ui-navbar-noicons .ui-navbar-toggle .ui-btn-inner{padding-top:.8em;padding-bottom:.9em}.ui-navbar-expanded .ui-btn{margin:0;font-size:14px}.ui-navbar-expanded .ui-btn-inner{padding-left:5px;padding-right:5px}.ui-navbar-expanded .ui-btn-icon-top .ui-btn-inner{padding:45px 5px 15px;text-align:center}.ui-navbar-expanded .ui-btn-icon-top .ui-icon{top:15px}.ui-navbar-expanded .ui-btn-icon-bottom .ui-btn-inner{padding:15px 5px 45px;text-align:center}.ui-navbar-expanded .ui-btn-icon-bottom .ui-icon{bottom:15px}.ui-navbar-expanded li .ui-btn .ui-btn-inner{min-height:2.5em}.ui-navbar-expanded .ui-navbar-noicons .ui-btn .ui-btn-inner{padding-top:1.8em;padding-bottom:1.9em}.ui-btn{display:block;text-align:center;cursor:pointer;position:relative;margin:.5em 5px;padding:0}.ui-header .ui-btn,.ui-footer .ui-btn,.ui-bar .ui-btn{display:inline-block;font-size:13px;margin:0}.ui-btn-inline{display:inline-block}.ui-btn-inner{padding:.6em 25px;display:block;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;position:relative;zoom:1}.ui-btn input,.ui-btn button{z-index:2}.ui-header .ui-btn-inner,.ui-footer .ui-btn-inner,.ui-bar .ui-btn-inner{padding:.4em 8px .5em}.ui-btn-icon-notext{width:24px;height:24px}.ui-btn-icon-notext .ui-btn-inner{padding:2px 1px 2px 3px}.ui-btn-text{position:relative;z-index:1}.ui-btn-icon-notext .ui-btn-text{position:absolute;left:-9999px}.ui-btn-icon-left .ui-btn-inner{padding-left:33px}.ui-header .ui-btn-icon-left .ui-btn-inner,.ui-footer .ui-btn-icon-left .ui-btn-inner,.ui-bar .ui-btn-icon-left .ui-btn-inner{padding-left:27px}.ui-btn-icon-right .ui-btn-inner{padding-right:33px}.ui-header .ui-btn-icon-right .ui-btn-inner,.ui-footer .ui-btn-icon-right .ui-btn-inner,.ui-bar .ui-btn-icon-right .ui-btn-inner{padding-right:27px}.ui-btn-icon-top .ui-btn-inner{padding-top:33px}.ui-header .ui-btn-icon-top .ui-btn-inner,.ui-footer .ui-btn-icon-top .ui-btn-inner,.ui-bar .ui-btn-icon-top .ui-btn-inner{padding-top:27px}.ui-btn-icon-bottom .ui-btn-inner{padding-bottom:33px}.ui-header .ui-btn-icon-bottom .ui-btn-inner,.ui-footer .ui-btn-icon-bottom .ui-btn-inner,.ui-bar .ui-btn-icon-bottom .ui-btn-inner{padding-bottom:27px}.ui-btn-icon-notext .ui-icon{display:block;z-index:0}.ui-btn-icon-left .ui-icon,.ui-btn-icon-right .ui-icon{position:absolute;top:50%;margin-top:-9px}.ui-btn-icon-top .ui-icon,.ui-btn-icon-bottom .ui-icon{position:absolute;left:50%;margin-left:-9px}.ui-btn-icon-left .ui-icon{left:10px}.ui-btn-icon-right .ui-icon{right:10px}.ui-btn-icon-top .ui-icon{top:10px}.ui-btn-icon-bottom .ui-icon{bottom:10px}.ui-header .ui-btn-icon-left .ui-icon,.ui-footer .ui-btn-icon-left .ui-icon,.ui-bar .ui-btn-icon-left .ui-icon{left:4px}.ui-header .ui-btn-icon-right .ui-icon,.ui-footer .ui-btn-icon-right .ui-icon,.ui-bar .ui-btn-icon-right .ui-icon{right:4px}.ui-header .ui-btn-icon-top .ui-icon,.ui-footer .ui-btn-icon-top .ui-icon,.ui-bar .ui-btn-icon-top .ui-icon{top:4px}.ui-header .ui-btn-icon-bottom .ui-icon,.ui-footer .ui-btn-icon-bottom .ui-icon,.ui-bar .ui-btn-icon-bottom .ui-icon{bottom:4px}.ui-btn-hidden{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;-webkit-appearance:button;opacity:.1;cursor:pointer;background:#fff;background:rgba(255,255,255,0);######:Alpha(Opacity=.0001);font-size:1px;border:0;line-height:999px}.ui-collapsible{margin:.5em 0}.ui-collapsible-heading{font-size:16px;display:block;margin:0 -8px;padding:0;border-width:0 0 1px 0;position:relative}.ui-collapsible-heading a{text-align:left;margin:0}.ui-collapsible-heading a .ui-btn-inner{padding-left:40px}.ui-collapsible-heading a span.ui-btn{position:absolute;left:6px;top:50%;margin:-12px 0 0 0;width:20px;height:20px;padding:1px 0 1px 2px;text-indent:-9999px}.ui-collapsible-heading a span.ui-btn .ui-btn-inner{padding:10px 0}.ui-collapsible-heading a span.ui-btn .ui-icon{left:0;margin-top:-10px}.ui-collapsible-heading-status{position:absolute;top:-9999px;left:0}.ui-collapsible-content{display:block;margin:0 -8px;padding:10px 16px;border-top:0;background-image:none;font-weight:normal}.ui-collapsible-content-collapsed{display:none}.ui-collapsible-set{margin:.5em 0}.ui-collapsible-set .ui-collapsible{margin:-1px 0 0}.ui-controlgroup,fieldset.ui-controlgroup{padding:0;margin:.5em 0 1em}.ui-bar .ui-controlgroup{margin:0 .3em}.ui-controlgroup-label{font-size:16px;line-height:1.4;font-weight:normal;margin:0 0 .3em}.ui-controlgroup-controls{display:block;width:100%}.ui-controlgroup li{list-style:none}.ui-controlgroup-vertical .ui-btn,.ui-controlgroup-vertical .ui-checkbox,.ui-controlgroup-vertical .ui-radio{margin:0;border-bottom-width:0}.ui-controlgroup-controls label.ui-select{position:absolute;left:-9999px}.ui-controlgroup-vertical .ui-controlgroup-last{border-bottom-width:1px}.ui-controlgroup-horizontal{padding:0}.ui-controlgroup-horizontal .ui-btn,.ui-controlgroup-horizontal .ui-select{display:inline-block;margin:0 -5px 0 0}.ui-controlgroup-horizontal .ui-checkbox,.ui-controlgroup-horizontal .ui-radio{float:left;margin:0 -1px 0 0}.ui-controlgroup-horizontal .ui-checkbox .ui-btn,.ui-controlgroup-horizontal .ui-radio .ui-btn,.ui-controlgroup-horizontal .ui-checkbox:last-child,.ui-controlgroup-horizontal .ui-radio:last-child{margin-right:0}.ui-controlgroup-horizontal .ui-controlgroup-last{margin-right:0}.ui-controlgroup .ui-checkbox label,.ui-controlgroup .ui-radio label{font-size:16px}@media all and (min-width:450px){.ui-field-contain .ui-controlgroup-label{vertical-align:top;display:inline-block;width:20%;margin:0 2% 0 0}.ui-field-contain .ui-controlgroup-controls{width:60%;display:inline-block}.ui-field-contain .ui-controlgroup .ui-select{width:100%}.ui-field-contain .ui-controlgroup-horizontal .ui-select{width:auto}}.ui-dialog{min-height:480px}.ui-dialog .ui-header,.ui-dialog .ui-content,.ui-dialog .ui-footer{max-width:500px;margin:10% auto 15px auto;width:85%;position:relative}.ui-dialog .ui-header,.ui-dialog .ui-footer{padding:0 15px;z-index:10}.ui-dialog .ui-content{padding:15px}.ui-dialog .ui-content,.ui-dialog .ui-footer{margin-top:-15px}.ui-checkbox,.ui-radio{position:relative;margin:.2em 0 .5em;z-index:1}.ui-checkbox .ui-btn,.ui-radio .ui-btn{margin:0;text-align:left;z-index:2}.ui-checkbox .ui-btn-inner,.ui-radio .ui-btn-inner{white-space:normal}.ui-checkbox .ui-btn-icon-left .ui-btn-inner,.ui-radio .ui-btn-icon-left .ui-btn-inner{padding-left:45px}.ui-checkbox .ui-btn-icon-right .ui-btn-inner,.ui-radio .ui-btn-icon-right .ui-btn-inner{padding-right:45px}.ui-checkbox .ui-icon,.ui-radio .ui-icon{top:1.1em}.ui-checkbox .ui-btn-icon-left .ui-icon,.ui-radio .ui-btn-icon-left .ui-icon{left:15px}.ui-checkbox .ui-btn-icon-right .ui-icon,.ui-radio .ui-btn-icon-right .ui-icon{right:15px}.ui-checkbox input,.ui-radio input{position:absolute;left:20px;top:50%;width:10px;height:10px;margin:-5px 0 0 0;outline:0!important;z-index:1}.ui-field-contain{padding:1.5em 0;margin:0;border-bottom-width:1px;overflow:visible}.ui-field-contain:first-child{border-top-width:0}@media all and (min-width:450px){.ui-field-contain{border-width:0;padding:0;margin:1em 0}}.ui-select{display:block;position:relative}.ui-select select{position:absolute;left:-9999px;top:-9999px}.ui-select .ui-btn{overflow:hidden}.ui-select .ui-btn{opacity:1}.ui-select .ui-btn select{cursor:pointer;-webkit-appearance:button;left:0;top:0;width:100%;min-height:1.5em;min-height:100%;height:3em;max-height:100%;opacity:0;-ms-######:"alpha(opacity=0)";######:alpha(opacity=0);z-index:2}.ui-select .ui-disabled{opacity:.3}@-moz-document url-prefix(){.ui-select .ui-btn select{opacity:.0001}}.ui-select .ui-btn select.ui-select-nativeonly{opacity:1;text-indent:0}.ui-select .ui-btn-icon-right .ui-btn-inner{padding-right:45px}.ui-select .ui-btn-icon-right .ui-icon{right:15px}label.ui-select{font-size:16px;line-height:1.4;font-weight:normal;margin:0 0 .3em;display:block}.ui-select .ui-btn-text,.ui-selectmenu .ui-btn-text{display:block;min-height:1em;overflow:hidden}.ui-select .ui-btn-text{text-overflow:ellipsis}.ui-selectmenu{position:absolute;padding:0;z-index:1100!important;width:80%;max-width:350px;padding:6px}.ui-selectmenu .ui-listview{margin:0}.ui-selectmenu .ui-btn.ui-li-divider{cursor:default}.ui-selectmenu-hidden{top:-9999px;left:-9999px}.ui-selectmenu-screen{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:99}.ui-screen-hidden,.ui-selectmenu-list .ui-li .ui-icon{display:none}.ui-selectmenu-list .ui-li .ui-icon{display:block}.ui-li.ui-selectmenu-placeholder{display:none}.ui-selectmenu .ui-header .ui-title{margin:.6em 46px .8em}@media all and (min-width:450px){.ui-field-contain label.ui-select{vertical-align:top;display:inline-block;width:20%;margin:0 2% 0 0}.ui-field-contain .ui-select{width:60%;display:inline-block}}.ui-selectmenu .ui-header h1:after{content:'.';visibility:hidden}label.ui-input-text{font-size:16px;line-height:1.4;display:block;font-weight:normal;margin:0 0 .3em}input.ui-input-text,textarea.ui-input-text{background-image:none;padding:.4em;line-height:1.4;font-size:16px;display:block;width:97%}input.ui-input-text{-webkit-appearance:none}textarea.ui-input-text{height:50px;-webkit-transition:height 200ms linear;-moz-transition:height 200ms linear;-o-transition:height 200ms linear;transition:height 200ms linear}.ui-input-search{padding:0 30px;background-image:none;position:relative}.ui-icon-searchfield:after{position:absolute;left:7px;top:50%;margin-top:-9px;content:"";width:18px;height:18px;opacity:.5}.ui-input-search input.ui-input-text{border:0;width:98%;padding:.4em 0;margin:0;display:block;background:transparent none;outline:0!important}.ui-input-search .ui-input-clear{position:absolute;right:0;top:50%;margin-top:-13px}.ui-input-search .ui-input-clear-hidden{display:none}@media all and (min-width:450px){.ui-field-contain label.ui-input-text{vertical-align:top;display:inline-block;width:20%;margin:0 2% 0 0}.ui-field-contain input.ui-input-text,.ui-field-contain textarea.ui-input-text,.ui-field-contain .ui-input-search{width:60%;display:inline-block}.ui-field-contain .ui-input-search{width:50%}.ui-hide-label input.ui-input-text,.ui-hide-label textarea.ui-input-text,.ui-hide-label .ui-input-search{padding:.4em;width:97%}.ui-input-search input.ui-input-text{width:98%}}.ui-listview{margin:0;counter-reset:listnumbering}.ui-content .ui-listview{margin:-15px}.ui-content .ui-listview-inset{margin:1em 0}.ui-listview,.ui-li{list-style:none;padding:0}.ui-li,.ui-li.ui-field-contain{display:block;margin:0;position:relative;overflow:visible;text-align:left;border-width:0;border-top-width:1px}.ui-li .ui-btn-text a.ui-link-inherit{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap}.ui-li-divider,.ui-li-static{padding:.5em 15px;font-size:14px;font-weight:bold}.ui-li-divider{counter-reset:listnumbering}ol.ui-listview .ui-link-inherit:before,ol.ui-listview .ui-li-static:before,.ui-li-dec{font-size:.8em;display:inline-block;padding-right:.3em;font-weight:normal;counter-increment:listnumbering;content:counter(listnumbering) ". "}ol.ui-listview .ui-li-jsnumbering:before{content:""!important}.ui-listview-inset .ui-li{border-right-width:1px;border-left-width:1px}.ui-li:last-child,.ui-li.ui-field-contain:last-child{border-bottom-width:1px}.ui-li>.ui-btn-inner{display:block;position:relative;padding:0}.ui-li .ui-btn-inner a.ui-link-inherit,.ui-li-static.ui-li{padding:.7em 15px .7em 15px;display:block}.ui-li-has-thumb .ui-btn-inner a.ui-link-inherit,.ui-li-static.ui-li-has-thumb{min-height:60px;padding-left:100px}.ui-li-has-icon .ui-btn-inner a.ui-link-inherit,.ui-li-static.ui-li-has-icon{min-height:20px;padding-left:40px}.ui-li-has-count .ui-btn-inner a.ui-link-inherit,.ui-li-static.ui-li-has-count{padding-right:45px}.ui-li-has-arrow .ui-btn-inner a.ui-link-inherit,.ui-li-static.ui-li-has-arrow{padding-right:30px}.ui-li-has-arrow.ui-li-has-count .ui-btn-inner a.ui-link-inherit,.ui-li-static.ui-li-has-arrow.ui-li-has-count{padding-right:75px}.ui-li-has-count .ui-btn-text{padding-right:15px}.ui-li-heading{font-size:16px;font-weight:bold;display:block;margin:.6em 0;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap}.ui-li-desc{font-size:12px;font-weight:normal;display:block;margin:-.5em 0 .6em;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap}.ui-li-thumb,.ui-listview .ui-li-icon{position:absolute;left:1px;top:0;max-height:80px;max-width:80px}.ui-listview .ui-li-icon{max-height:40px;max-width:40px;left:10px;top:.9em}.ui-li-thumb,.ui-listview .ui-li-icon,.ui-li-content{float:left;margin-right:10px}.ui-li-aside{float:right;width:50%;text-align:right;margin:.3em 0}@media all and (min-width:480px){.ui-li-aside{width:45%}}.ui-li-divider{cursor:default}.ui-li-has-alt .ui-btn-inner a.ui-link-inherit,.ui-li-static.ui-li-has-alt{padding-right:95px}.ui-li-has-count .ui-li-count{position:absolute;font-size:11px;font-weight:bold;padding:.2em .5em;top:50%;margin-top:-.9em;right:38px}.ui-li-divider .ui-li-count,.ui-li-static .ui-li-count{right:10px}.ui-li-has-alt .ui-li-count{right:55px}.ui-li-link-alt{position:absolute;width:40px;height:100%;border-width:0;border-left-width:1px;top:0;right:0;margin:0;padding:0;z-index:2}.ui-li-link-alt .ui-btn{overflow:hidden;position:absolute;right:8px;top:50%;margin:-11px 0 0 0;border-bottom-width:1px;z-index:-1}.ui-li-link-alt .ui-btn-inner{padding:0;height:100%;position:absolute;width:100%;top:0;left:0}.ui-li-link-alt .ui-btn .ui-icon{right:50%;margin-right:-9px}.ui-listview * .ui-btn-inner>.ui-btn>.ui-btn-inner{border-top:0}.ui-listview-######{border-width:0;overflow:hidden;margin:-15px -15px 15px -15px}.ui-listview-###### .ui-input-search{margin:5px;width:auto;display:block}.ui-listview-######-inset{margin:-15px -5px -15px -5px;background:transparent}.ui-li.ui-screen-hidden{display:none}@media only screen and (min-device-width:768px) and (max-device-width:1024px){.ui-li .ui-btn-text{overflow:visible}}label.ui-slider{font-size:16px;line-height:1.4;font-weight:normal;margin:0 0 .3em;display:block}input.ui-slider-input,.ui-field-contain input.ui-slider-input{display:inline-block;width:50px}select.ui-slider-switch{display:none}div.ui-slider{position:relative;display:inline-block;overflow:visible;height:15px;padding:0;margin:0 2% 0 20px;top:4px;width:60%}div.ui-slider-switch{width:99.8%}a.ui-slider-handle{position:absolute;z-index:10;top:50%;width:28px;height:28px;margin-top:-15px;margin-left:-15px}a.ui-slider-handle .ui-btn-inner{padding-left:0;padding-right:0}@media all and (min-width:480px){.ui-field-contain label.ui-slider{vertical-align:top;display:inline-block;width:20%;margin:0 2% 0 0}.ui-field-contain div.ui-slider{width:43%}}div.ui-slider-switch{height:32px;overflow:hidden;margin-left:0}div.ui-slider-inneroffset{margin-left:50%;position:absolute;top:1px;height:100%;width:50%}a.ui-slider-handle-snapping{-webkit-transition:left 70ms linear}div.ui-slider-labelbg{position:absolute;top:0;margin:0;border-width:0}div.ui-slider-switch div.ui-slider-labelbg-a{width:60%;height:100%;left:0}div.ui-slider-switch div.ui-slider-labelbg-b{width:60%;height:100%;right:0}.ui-slider-switch-a div.ui-slider-labelbg-a,.ui-slider-switch-b div.ui-slider-labelbg-b{z-index:-1}.ui-slider-switch-a div.ui-slider-labelbg-b,.ui-slider-switch-b div.ui-slider-labelbg-a{z-index:0}div.ui-slider-switch a.ui-slider-handle{z-index:20;width:101%;height:32px;margin-top:-18px;margin-left:-101%}span.ui-slider-label{width:100%;position:absolute;height:32px;font-size:16px;text-align:center;line-height:2;background:0;border-color:transparent}span.ui-slider-label-a{left:-100%;margin-right:-1px}span.ui-slider-label-b{right:-100%;margin-left:-1px}