تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

مقاله: آموزش تغییر سیستم ورود ویبولتین 4 به ویبولتین 3

  1. آموزش تغییر سیستم ورود ویبولتین 4 به ویبولتین 3 »

   آموزش تغییر سیستم ورود ویبولتین 4 به ویبولتین 3

   نگارش: , by (مدیریت کل سایت)
   2011/03/12 02:07 PM
   امتیاز: 

   درود.
   نمونه ها:

   ---

   ---
   ابتدا به ادمین سی پی بروید --> جستجوی قالب --> Navbar
   به انتهای آن رفته و کد زیر را در آنجا کپی کنید :
   کد:
   <vb:if condition="$show['registerbutton']">
   <table style="border: solid #c4c4c4 1px; padding: 10px 10px 10px 10px" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" bgcolor="#f4fbff">
   <tr>
   <td width="100%">
   <div id="breadcrumb" class="breadcrumb">
   	<ul class="floatcontainer">
   		<li class="navbithome"><a href="index.php{vb:raw session.sessionurl_q}" accesskey="1"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/navbit-home.png" alt="{vb:rawphrase home}" /></a></li>
   		{vb:raw navbits.breadcrumb} {vb:raw navbits.lastelement}
   	</ul>
   	<hr />
   </div>
   </td>
   	<td nowrap="nowrap" bgcolor="#def3ff">
   				<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=412"></script>
   				<form id="navbar_loginform" action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
   <fieldset id="logindetails" class="logindetails"> 
   <div> 
   <div> 
   <img src="username.png" alt="Username" /> 
   	<input type="text" class="textbox<vb:if condition="!$username"> default-value</vb:if>" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>" />
   <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" /> 
   {vb:rawphrase remember_me}</label>
   <br>
   <img src="password.png" alt="Password" /> 									<input type="password" class="textbox" tabindex="102" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="18" />
   <input type="text" class="textbox default-value" tabindex="102" name="vb_login_password_hint" id="navbar_password_hint" size="10" value="{vb:rawphrase password}" style="display:none;" /><input type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="{vb:rawphrase log_in}" title="{vb:rawphrase enter_username_to_login_or_register}" accesskey="s" /></div> 
   </div> 
   </fieldset>
   <input type="hidden" name="s" value="" />
   				<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
   				<input type="hidden" name="do" value="login" />
   				<input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
   				<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
   </form>
   	</td>
   </tr>
   </table>
   </vb:if>
   <vb:if condition="$show['member']">
   <table style="border: solid #c4c4c4 1px; padding: 10px 10px 10px 10px" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" bgcolor="#f4fbff">
   <tr>
   	<td width="100%">
   		<br>
   			<div id="breadcrumb0" class="breadcrumb">
   	<ul class="floatcontainer">
   		<li class="navbithome"><a href="index.php{vb:raw session.sessionurl_q}" accesskey="1"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/navbit-home.png" alt="{vb:rawphrase home}" /></a></li>
   		{vb:raw navbits.breadcrumb} {vb:raw navbits.lastelement}
   	</ul>
   	<hr />
   </div>
   		<br>	</td>
   	<td nowrap="nowrap" bgcolor="#def3ff">
           <table border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse" cellpadding="0"> <tr> <td width="140"> 
   					<li class="welcomelink">&nbsp;{vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:raw 
   					bbuserinfo.username}, {vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </li></td> <td width="60" align="left" valign="top">
   <a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">
   {vb:rawphrase log_out}</a>&nbsp;&nbsp; </td> </tr> <tr> <td width="35%" colspan="2"> <div class="smallfont">
   		&nbsp;{vb:rawphrase last_visited_x_at_y, {vb:raw 
   		pmbox.lastvisitdate}, {vb:raw pmbox.lastvisittime}}&nbsp;
   <li class="popupmenu nonotifications" id="nonotifications0">
   <a class="popupctrl" href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">&nbsp;{vb:rawphrase 
   your_notifications}</a>
   <ul class="popupbody popuphover">
   <li>{vb:rawphrase no_new_messages}</li>
   <li><a href="private.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase inbox}</a></li>
   </ul>
   </li>
    </div> </td> </tr> </table>
   </div>
   			<script type="text/javascript">
   			YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "inline");
   			YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "none");
   			vB_XHTML_Ready.subscribe(function()
   			{
   			//
   				YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "focus", navbar_username_focus);
   				YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "blur", navbar_username_blur);
   				YAHOO.util.Event.on('navbar_password_hint', "focus", navbar_password_hint);
   				YAHOO.util.Event.on('navbar_password', "blur", navbar_password);
   			});
   			
   			function navbar_username_focus(e)
   			{
   			//
   				var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
   				if (textbox.value == '<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>')
   				{
   				//
   					textbox.value='';
   					textbox.style.color='{vb:stylevar toplinks_form_input.color}';
   				}
   			}
   
   			function navbar_username_blur(e)
   			{
   			//
   				var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
   				if (textbox.value == '')
   				{
   				//
   					textbox.value='<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>';
   					textbox.style.color='{vb:stylevar toplinks_form_input_defaultValue.color}';
   				}
   			}
   			
   			function navbar_password_hint(e)
   			{
   			//
   				var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
   				
   				YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "none");
   				YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "inline");
   				YAHOO.util.Dom.get('navbar_password').focus();
   			}
   
   			function navbar_password(e)
   			{
   			//
   				var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
   				
   				if (textbox.value == '')
   				{
   					YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "inline");
   					YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "none");
   				}
   			}
   			</script>
   	</td>
   </tr>
   </table>
   </table>
   </vb:if>
   برای تغییر رنگ باید دو کد #f4fbff و #def3ff را تغییر دهید .
   دو تصویری رو که ضمیمه کردم رو توی روت انجمنتون قرار بدید .
   حالا نوبت حذف اضافات میرسه :
   به قالب Navbar برگردید و کد های زیر رو حذف کنید :
   کد:
   <li class="navbithome"><a href="index.php{vb:raw session.sessionurl_q}" accesskey="1"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/navbit-home.png" alt="{vb:rawphrase home}" /></a></li>
   
   		{vb:raw navbits.breadcrumb}
   		{vb:raw navbits.lastelement}
   حالا به قالب Header بروید و کد های زیر رو حذف کنید :
   کد:
   <form id="navbar_loginform" action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
   				<fieldset id="logindetails" class="logindetails">
   					<div>
   						<div>
   					<input type="text" class="textbox<vb:if condition="!$username"> default-value</vb:if>" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>" />
   					<input type="password" class="textbox" tabindex="102" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" />
   					<input type="text" class="textbox default-value" tabindex="102" name="vb_login_password_hint" id="navbar_password_hint" size="10" value="{vb:rawphrase password}" style="display:none;" />
   					<input type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="{vb:rawphrase log_in}" title="{vb:rawphrase enter_username_to_login_or_register}" accesskey="s" />
   						</div>
   					</div>
   				</fieldset>
   				<div id="remember" class="remember">
   					<label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" /> {vb:rawphrase remember_me}</label>
   				</div>
   
   				<input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
   				<input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
   				<input type="hidden" name="do" value="login" />
   				<input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
   				<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
   			</form>
   +
   کد:
   <li><a href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase control_panel}</a></li>
   				<li><a href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">{vb:rawphrase your_profile}</a></li>
   				<vb:if condition="$notifications_total">
   				<li class="popupmenu notifications" id="notifications">
   					<a class="popupctrl" href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase your_notifications}: <span class="notifications-number"><strong>{vb:raw notifications_total}</strong></span></a>
   					<ul class="popupbody popuphover">
   						{vb:raw notifications_menubits}
   					</ul>
   				</li>
   				<vb:else />
   				<li class="popupmenu nonotifications" id="nonotifications">
   					<a class="popupctrl" href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase your_notifications}</a>
   					<ul class="popupbody popuphover">
   						<li>{vb:rawphrase no_new_messages}</li>
   						<li><a href="private.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase inbox}</a></li>
   					</ul>
   				</li>
   				</vb:if>
   				<li class="welcomelink">{vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:raw bbuserinfo.username}, {vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}}</li>
   				<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">
   					{vb:raw facebook_header}
   				</vb:if>
   تمام شد .
   موفق باشید .
   فایل های پیوست شده
   • نوع فایل: zip img.zip (1.5 کیلو بایت, 7 نمایش)
 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.7
  نوشته ها
  306
  میزان امتیاز
  44

  پیش فرض

  علی جون واقعا یدونه ای

  5 تشکر توسط:


 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  1
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  الان کنترل پنل کاربری که کلا پریده !

  کاربر مقابل از Behradj بابت این پست مفید تشکر کرده است:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش تصویری تبدیل سایر سیستم ها با Impex به ویبولتین
  توسط VBIran در انجمن اموزشهای تصویری ویبولتین
  پاسخ: 206
  آخرين نوشته: 2017/08/06, 04:22 AM
 2. پاسخ: 385
  آخرين نوشته: 2016/03/22, 10:39 PM
 3. آموزش تغییر سیستم تشکر به سیستم پسند ( Like ) ویبولتین 4
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 1186
  آخرين نوشته: 2016/03/10, 10:36 PM
 4. پاسخ: 43
  آخرين نوشته: 2013/12/25, 04:52 PM
 5. هک و اموزش سیستم موبایل برای ویبولتین
  توسط Hamed.Ramzi در انجمن هک 4.1.x
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2012/02/03, 01:29 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •